dnes je 23.5.2024

Input:

65/2022 Sb., Zákon o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění účinném k 1.10.2023

č. 65/2022 Sb., Zákon o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění účinném k 1.10.2023
ZÁKON
ze dne 17. března 2022
o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
175/2022 Sb.
(k 27.6.2022)
mění, celkem 18 novelizačních bodů
198/2022 Sb.
(k 30.6.2022)
mění § 1, § 6 a vkládá § 6b až 6f; nové přechodné ustanovení
20/2023 Sb.
(k 24.1.2023)
mění § 1, § 5, § 5a, § 6 a § 9; vkládá § 7b až 7g; nová přechodná ustanovení
20/2023 Sb.
(k 1.4.2024)
pozbývají platnosti změny provedené zák. č. 20/2023 Sb.
75/2023 Sb.
(k 1.4.2023)
mění, celkem k datu 16 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
75/2023 Sb.
(k 1.7.2023)
nabývá účinnosti ustanovení § 6b odst. 1 věty třetí
173/2023 Sb.
(k 1.10.2023)
mění § 1 a vkládá § 7i až 7l a § 7n
173/2023 Sb.
(k 1.1.2024)
nabývají účinnosti ustanovení § 7h a 7m
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
§ 1
Předmět úpravy
(1) Tento zákon zapracovává příslušný předpis Evropské unie1) a v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace dne 24. února 2022 upravuje
a) podmínky udělování dočasné ochrany cizinců uvedených v § 3 v návaznosti na prováděcí rozhodnutí Rady (EU) 2022/382 ze dne 4. března 2022, kterým se stanoví, že nastal případ hromadného přílivu vysídlených osob z Ukrajiny ve smyslu článku 5 směrnice 2001/55/ES, a kterým se zavádí jejich dočasná ochrana, (dále jen „rozhodnutí Rady”) a podmínky jejího prodlužování,
b) poskytování ubytování a souvisejících služeb osobám s udělenou dočasnou ochranou,
c) zvláštní pravidla pro poskytování zdravotních služeb a
d) evidenci vozidel se státní poznávací značkou Ukrajiny (dále jen „evidence ukrajinských vozidel”).
(2) Ustanovení tohoto zákona se použijí přednostně před ustanoveními jiných právních předpisů upravujících právní vztahy podle odstavce 1, nestanoví-li tento zákon jinak.
Dočasná ochrana
§ 2
Dočasnou ochranou se rozumí oprávnění k pobytu na území České republiky podle zákona o dočasné ochraně cizinců za účelem poskytnutí dočasné ochrany na území České republiky v návaznosti na rozhodnutí Rady.
§ 3
(1) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky uděluje dočasnou ochranu cizincům, na které se povinně vztahuje rozhodnutí Rady.
(2) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky dále uděluje dočasnou ochranu cizinci, který doloží, že
a) byl ke dni 24. února 2022 držitelem platného povolení k trvalému pobytu na území Ukrajiny a
b) jeho vycestování do státu, jehož je státním občanem, nebo části jeho území, anebo v případě osoby bez státního občanství do státu nebo části jeho území jeho posledního trvalého bydliště před vstupem na území Ukrajiny, není možné z důvodu hrozby skutečného nebezpečí podle § 179 odst. 2 zákona o pobytu cizinců na území České republiky.
Řízení ve věcech dočasné ochrany
§ 4
(1) Na řízení o udělení dočasné ochrany se obdobně použijí ustanovení zákona o pobytu cizinců na území České republiky o udělování víza k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území České republiky.
(2) Ve věci dočasné ochrany podle tohoto zákona se nepoužijí ustanovení
a) § 1 odst. 3, § 2 odst. 1 písm. b), § 2 odst. 2, § 4 odst. 3, § 6 a 8, § 12 písm. a), b), d) a g), § 13 až 15, § 16 v části udělení, § 21 odst. 1 písm. b), § 21 odst. 2, § 24 až 26, 28, 29, 31, 34 až 38, § 40 odst. 2, § 41 až 47, § 49 odst. 2 až 8, § 50, § 51 odst. 2 písm. d), § 55, 57 a 58 zákona o dočasné ochraně cizinců a
b) § 43, § 56 odst. 1 písm. c) a k) a § 62 odst. 4 věty první zákona o pobytu cizinců na území České republiky.
(3) Nestanoví-li tento zákon jinak, použije se na udělování dočasné ochrany
Nahrávám...
Nahrávám...