dnes je 23.6.2024

Input:

45/2018 Sb., Vyhláška o plánech péče, zásadách péče a podkladech k vyhlašování, evidenci a označování chráněných území

č. 45/2018 Sb., Vyhláška o plánech péče, zásadách péče a podkladech k vyhlašování, evidenci a označování chráněných území
VYHLÁŠKA
ze dne 15. března 2018
o plánech péče, zásadách péče a podkladech k vyhlašování, evidenci a označování chráněných území
Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 17 odst. 4, § 38 odst. 7, § 38a odst. 8, § 39 odst. 2, § 40 odst. 7, § 42 odst. 2 a 5, § 45c odst. 1, § 45e odst. 7 a § 47 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 218/2004 Sb., zákona č. 349/2009 Sb. a zákona č. 123/2017 Sb., (dále jen „zákon”):
§ 1
Tato vyhláška stanoví:
a)  obsah plánů péče o jednotlivé kategorie zvláště chráněných území a postup jejich zpracování,
b)  obsah zásad péče o národní parky a postup jejich zpracování a projednání,
c)  náležitosti a obsah záměru na vyhlášení nebo změnu zvláště chráněného území nebo jeho ochranného pásma,
d)  členění ústředního seznamu, jeho obsah a náležitosti, výčet, způsob a podmínky předávání dokumentů do ústředního seznamu, způsob a podmínky nakládání s dokumenty a daty v ústředním seznamu včetně způsobu a podmínek jejich zveřejňování,
e)  způsob označení zvláště chráněných území, smluvně chráněných území, smluvně chráněných památných stromů, vyhlášených evropsky významných lokalit, ptačích oblastí, památných stromů a hranic klidových území národních parků v terénu a
f)  způsob označení zvláště chráněných území, smluvně chráněných území, smluvně chráněných památných stromů, vyhlášených evropsky významných lokalit, ptačích oblastí a památných stromů v mapových podkladech.
Obsah plánů péče o národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památky a přírodní památky a jejich ochranná pásma a o chráněné krajinné oblasti a postup jejich zpracování
(K § 38 odst. 7 zákona)
§ 2
(1)  Plány péče o národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památky a přírodní památky (dále jen „maloplošné zvláště chráněné území”) a jejich ochranná pásma obsahují:
a)  základní údaje o zvláště chráněném území a jeho ochranném pásmu uvedené v příloze č. 1 k této vyhlášce,
b)  charakteristiku maloplošného zvláště chráněného území a jeho ochranného pásma zaměřenou na jeho přírodní poměry,
c)  popis ekosystémů nebo jejich složek tvořících předměty ochrany maloplošného zvláště chráněného území a hodnocení jejich současného stavu a dosavadního vývoje z hlediska dlouhodobých cílů ochrany maloplošného zvláště chráněného území,
d)  výčet a popis významných přirozených rušivých činitelů působících v maloplošném zvláště chráněném území a vyhodnocení jejich vlivu na předměty ochrany a na naplňování dlouhodobých cílů ochrany maloplošného zvláště chráněného území,
e)  výčet a popis významných vlivů člověka působících v maloplošném zvláště chráněném území a vyhodnocení jejich vlivu na předměty ochrany a na naplňování dlouhodobých cílů ochrany maloplošného zvláště chráněného území,
f)  zhodnocení dosavadní péče o předměty ochrany maloplošného zvláště chráněného území z hlediska naplňování jeho dlouhodobých cílů ochrany za předcházející plánovací období,
g)  zhodnocení dosavadního naplňování funkcí
Nahrávám...
Nahrávám...