dnes je 23.7.2024

Input:

418/2011 Sb., Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění účinném k 28.6.2022

č. 418/2011 Sb., Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění účinném k 28.6.2022
ZÁKON
ze dne 27. října 2011
o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
105/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
mění § 1 odst. 2, nadpis části páté a § 42; ruší § 43 až 47
141/2014 Sb.
(k 1.8.2014)
mění § 7
86/2015 Sb.
(k 1.6.2015)
mění § 15, § 19, § 26, § 30 a § 33
375/2015 Sb.
(k 1.1.2016)
mění § 28 odst. 1; vkládá nový § 33a
135/2016 Sb.
(k 1.10.2016)
mění § 15, § 21, § 24, § 39
183/2016 Sb.
(k 1.12.2016)
mění § 4 odst. 1, § 7, § 8, § 11 odst. 2, § 13 a § 25
455/2016 Sb.
(k 1.2.2017)
mění § 4 odst. 1
55/2017 Sb.
(k 18.3.2017)
mění § 15 a vkládá nový § 26a
183/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
ruší § 28
114/2020 Sb.
(k 1.6.2020)
mění § 15 a § 24; vkládá § 20a
333/2020 Sb.
(k 1.10.2020)
mění § 27; vkládá § 22a a § 37a
130/2022 Sb.
(k 28.6.2022)
mění § 4 odst. 1
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1
Předmět úpravy a její vztah k jiným zákonům
(1)  Tento zákon upravuje podmínky trestní odpovědnosti právnických osob, tresty a ochranná opatření, které lze za spáchání stanovených trestných činů právnickým osobám uložit, a postup v řízení proti právnickým osobám.
(2)  Nestanoví-li tento zákon jinak, použije se trestní zákoník, v řízení proti právnické osobě trestní řád a v řízení o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních přiměřeně zákon o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, není-li to z povahy věci vyloučeno.
(3)  Pro účely jiných právních předpisů se trestním řízením rozumí i řízení vedené proti právnické osobě podle tohoto zákona.
Místní působnost
§ 2
(1)  Podle zákona České republiky se posuzuje trestnost činu spáchaného na území České republiky právnickou osobou, která má sídlo v České republice nebo má na území České republiky umístěn podnik nebo organizační složku, anebo zde alespoň vykonává svoji činnost nebo zde má svůj majetek.
(2)  Trestný čin se považuje za spáchaný na území České republiky, dopustila-li se právnická osoba jednání
a)  zcela nebo zčásti na území České republiky, i když porušení nebo ohrožení zájmu chráněného trestním zákonem nastalo nebo mělo nastat zcela nebo zčásti v cizině, nebo
b)  v cizině, pokud porušení nebo ohrožení zájmu chráněného trestním zákonem nastalo nebo mělo, byť i jen zčásti, nastat na území České republiky.
(3)  Na účastenství se užije obdobně § 4 odst. 3 a 4 trestního zákoníku.
§ 3
Podle zákona České republiky se posuzuje také trestnost činu, pokud jej v cizině spáchala právnická osoba mající sídlo v České republice.
§ 4
(1)  Podle zákona České republiky se posuzuje trestnost činu mučení a jiného nelidského a krutého zacházení (§ 149 trestního zákoníku), padělání a pozměnění peněz (§ 233 trestního zákoníku), udávání padělaných a pozměněných peněz (§ 235 trestního zákoníku), výroby a držení padělatelského náčiní a zařízení určeného k neoprávněnému získání platebního prostředku (§ 236 trestního zákoníku), neoprávněné výroby peněz (§ 237 trestního zákoníku), rozvracení republiky (§ 310 trestního zákoníku), teroristického útoku (§ 311 trestního zákoníku), teroru (§ 312 trestního zákoníku), účasti na teroristické skupině (§ 312a trestního zákoníku), financování terorismu (§ 312d trestního zákoníku), podpory a propagace terorismu (§ 312e trestního zákoníku), vyhrožování teroristickým trestným činem (§ 312f trestního zákoníku), sabotáže (§ 314 trestního zákoníku), vyzvědačství (§ 316 trestního zákoníku), násilí proti orgánu veřejné moci (§ 323 trestního zákoníku), násilí proti úřední osobě (§ 325 trestního zákoníku), padělání a pozměnění veřejné listiny (§ 348 trestního zákoníku), genocidia (§ 400 trestního zákoníku), útoku proti lidskosti (§ 401 trestního zákoníku), apartheidu a diskriminace skupiny lidí (§ 402 trestního zákoníku), přípravy útočné války (§ 406
Nahrávám...
Nahrávám...