dnes je 1.10.2023

Input:

324/2020 Sb., Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Nebesa a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

č. 324/2020 Sb., Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Nebesa a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
VYHLÁŠKA
ze dne 16. července 2020
o vyhlášení Národní přírodní rezervace Nebesa a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 79 odst. 5 písm. g) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 349/2009 Sb., zákona č. 123/2017 Sb. a zákona č. 225/2017 Sb.:
§ 1
Vyhlášení národní přírodní rezervace
(1) Vyhlašuje se Národní přírodní rezervace Nebesa (dále jen „národní přírodní rezervace”).
(2) Za národní přírodní rezervaci se vyhlašuje území, vymezené v odstavci 3, určené k ochraně
a) přirozených lesních ekosystémů bučin, suťových lesů a lužních lesů,
b) biotopu ohroženého a vzácného druhu živočicha užovky stromové (Zamenis longissimus), včetně jeho populace,
c) terciérních vulkanických žil se sloupcovitou odlučností.
(3) Národní přírodní rezervace se rozkládá na území Karlovarského kraje, v katastrálních územích Boč, Damice, Krásný Les, Osvinov, Peklo, Srní u Boče a Stráž nad Ohří. Hranice národní přírodní rezervace se stanoví uzavřenými geometrickými obrazci s přímými stranami, jejichž vrcholy jsou určeny souřadnicemi jednotné trigonometrické sítě katastrální1) . Seznamy souřadnic vrcholů geometrických obrazců tak, jak jdou v obrazcích za sebou, jsou uvedeny v příloze č. 1 k této vyhlášce.
(4) Ochranné pásmo národní přírodní rezervace se rozkládá na území Karlovarského kraje, v katastrálních územích Boč, Krásný Les, Osvinov, Peklo, Srní u Boče a Stráž nad Ohří. Hranice ochranného pásma národní přírodní rezervace se stanoví uzavřenými geometrickými obrazci s přímými stranami, jejichž vrcholy jsou určeny souřadnicemi jednotné trigonometrické sítě katastrální1) . Seznamy souřadnic vrcholů geometrických obrazců tak, jak jdou v obrazcích za sebou, jsou uvedeny v příloze č. 2 k této vyhlášce.
(5) Orientační grafické znázornění území národní přírodní rezervace a jejího ochranného pásma je uvedeno v příloze č. 3 k této vyhlášce.
§ 2
Bližší ochranné podmínky
Na celém území národní přírodní rezervace lze jen se souhlasem orgánu ochrany přírody
a) povolovat nebo provádět změny druhů pozemků nebo způsobů jejich využití2) ,
b) upravovat povrch pozemních komunikací s použitím jiného než místního přírodního materiálu stejného nebo obdobného geologického původu.
§ 3
Činnosti vázané na souhlas v ochranném pásmu
V ochranném pásmu národní přírodní rezervace lze jen se souhlasem orgánu ochrany přírody
a) umisťovat nová myslivecká zařízení k přikrmování zvěře a přikrmovat zvěř,
b) v lesních porostech umisťovat a provádět zásahy neumístěné v lesním hospodářském plánu,
c) vysazovat nebo vysévat rostliny na pozemcích určených k plnění funkcí lesa; souhlas se nevyžaduje pro vysazování nebo výsev stanovištně původních listnatých dřevin a jedle bělokoré,
d) deponovat chlévskou mrvu.
§ 4
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. srpna 2020.
 
Ministr:
Mgr. Brabec v. r.
 
Příloha č. 1 k vyhlášce č. 324/2020 Sb.
Seznamy souřadnic jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK) jednotlivých vrcholů
Nahrávám...
Nahrávám...