dnes je 20.6.2024

Input:

286/2019 Sb., Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Divoká Oslava a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

č. 286/2019 Sb., Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Divoká Oslava a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
VYHLÁŠKA
ze dne 29. října 2019
o vyhlášení Národní přírodní rezervace Divoká Oslava a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 79 odst. 5 písm. g) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 349/2009 Sb., zákona č. 123/2017 Sb. a zákona č. 225/2017 Sb.:
§ 1
Vyhlášení národní přírodní rezervace
(1)  Vyhlašuje se Národní přírodní rezervace Divoká Oslava (dále jen „národní přírodní rezervace”).
(2)  Za národní přírodní rezervaci se vyhlašuje území, vymezené v odstavci 3, určené k ochraně
a)  přirozených lesních ekosystémů lužních lesů, dubohabřin, suťových lesů, bučin, teplomilných doubrav, acidofilních doubrav a suchých borů,
b)  vodních ekosystémů makrofytní vegetace vodních toků,
c)  skalních ekosystémů skal a drolin, pohyblivých sutí a suchých trávníků,
d)  biotopů vzácných a ohrožených druhů rostlin řeřišničníku skalního (Cardamine petraea) a dvouhrotce zeleného (Dicranum viride), včetně jejich populací,
e)  biotopů vzácných a ohrožených druhů živočichů krasce dubového (Eurythyrea quercus), páchníka hnědého (Osmoderma barnabita), tesaříka obrovského (Cerambix cerdo), přástevníka kostivalového (Callimorpha quadripunctaria) a vranky obecné (Cottus gobio), včetně jejich populací.
(3)  Národní přírodní rezervace se rozkládá na území Kraje Vysočina, v katastrálních územích Březník, Kladeruby nad Oslavou, Kralice nad Oslavou, Sedlec u Náměště nad Oslavou a Zňátky. Hranice národní přírodní rezervace se stanoví uzavřenými geometrickými obrazci s přímými stranami, jejichž vrcholy jsou určeny souřadnicemi jednotné trigonometrické sítě katastrální1) . Seznamy souřadnic vrcholů geometrických obrazců tak, jak jdou v obrazcích za sebou, jsou uvedeny v příloze č. 1 k této vyhlášce.
(4)  Ochranné pásmo národní přírodní rezervace se rozkládá na území Kraje Vysočina, v katastrálním území Březník. Hranice ochranného pásma národní přírodní rezervace se stanoví uzavřeným geometrickým obrazcem s přímými stranami, jehož vrcholy jsou určeny souřadnicemi jednotné trigonometrické sítě katastrální1) . Seznam souřadnic vrcholů geometrického obrazce tak, jak jdou v obrazci za sebou, je uveden v příloze č. 2 k této vyhlášce.
(5)  Orientační grafické znázornění území národní přírodní rezervace a jejího ochranného pásma je uvedeno v příloze č. 3 k této vyhlášce.
§ 2
Bližší ochranné podmínky
Na celém území národní přírodní rezervace lze jen se souhlasem orgánu ochrany přírody
a)  povolovat nebo provádět změny druhů pozemků nebo způsobů jejich využití2) ,
b)  upravovat povrch pozemních komunikací s použitím jiného než místního přírodního materiálu stejného či obdobného geologického původu,
c)  povolovat nebo provádět zásahy do koryta vodního toku, nebo
d)  povolovat nebo provádět geologické práce spojené se zásahem do zemského povrchu.
§ 3
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. prosince 2019.
 
Ministr:
Mgr. Brabec v. r.
 
Příloha č. 1 k vyhlášce č. 286/2019 Sb.
Seznamy souřadnic
Nahrávám...
Nahrávám...