dnes je 27.5.2024

Input:

285/2017 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb, ve znění vyhlášky č. 287/2013 Sb.

č. 285/2017 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb, ve znění vyhlášky č. 287/2013 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 5. září 2017,
kterou se mění vyhláška č. 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb, ve znění vyhlášky č. 287/2013 Sb.
Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 120 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), k provedení § 11 odst. 4 zákona o zdravotních službách:
Čl. I
Vyhláška č. 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb, ve znění vyhlášky č. 287/2013 Sb., se mění takto:
1. V § 1 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno i), které zní:
„i) protialkoholní a protitoxikomanické záchytné služby jsou stanoveny v příloze č. 9 k této vyhlášce.”.
2. V příloze č. 3 části II bodě 3.4. se slova „zdravotnickými pracovníky uvedenými v části I bodu 11 písm. b) a c) a dále psychiatrem, gerontopsychiatrem, lékařem se zvláštní odbornou způsobilostí v návykových nemocech nebo sexuologem” zrušují a za slovo „zajištěno” se doplňují písmena a) a b), která znějí:
„a) lékařem, a to
1. psychiatrem, gerontopsychiatrem, lékařem se zvláštní odbornou nebo zvláštní specializovanou způsobilostí v návykových nemocech nebo sexuologem, nebo
2. lékařem s odbornou způsobilostí s certifikátem14, pokud je zajištěna fyzická přítomnost lékaře uvedeného v bodě 1 do 30 minut od vyžádání, a
b) zdravotnickými pracovníky způsobilými k výkonu nelékařského zdravotnického povolání uvedenými v části I bodě 11 písm. c) této přílohy”.
3. Za přílohu č. 8 se doplňuje příloha č. 9, která včetně nadpisu zní:
„Příloha č. 9 k vyhlášce č. 99/2012 Sb.
Požadavky na personální zabezpečení protialkoholní a protitoxikomanické záchytné služby
Požadavky na personální zabezpečení protialkoholní a
Nahrávám...
Nahrávám...