dnes je 21.7.2024

Input:

267/2017 Sb., Vyhláška o lokalizaci a identifikaci volajícího při volání na čísla tísňových volání, ve znění účinném k 1.1.2024

č. 267/2017 Sb., Vyhláška o lokalizaci a identifikaci volajícího při volání na čísla tísňových volání, ve znění účinném k 1.1.2024
VYHLÁŠKA
ze dne 10. srpna 2017
o lokalizaci a identifikaci účastníka tísňové komunikace při volání na čísla tísňových volání
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
22/2022 Sb.
(k 4.2.2022)
mění, celkem 21 novelizačních bodů
377/2023 Sb.
(k 1.1.2024)
mění § 6 odst. 2
Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s Ministerstvem vnitra stanoví podle § 150 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění zákona č. 310/2006 Sb. a zákona č. 468/2011 Sb., k provedení § 33 odst. 9 zákona o elektronických komunikacích:
§ 1
Vymezení pojmů
Pro účely této vyhlášky se rozumí
a)  základnovou stanicí základnová stanice veřejné mobilní komunikační sítě,
b)  sektorem základnové stanice oblast obsluhovaná jedním vysílacím a jedním přijímacím systémem základnové stanice, jejichž prostřednictvím je účastník tísňové komunikace při jejím uskutečnění připojen do veřejné mobilní komunikační sítě,
c)  indexem oblasti číslo identifikující oblast, která byla vymezena podnikatelem zajišťujícím veřejnou komunikační síť a která určuje sektor základnové stanice nebo jeho část,
d)  identifikátorem mobilního telekomunikačního zařízení jedinečné číslo přidělené mobilnímu přístroji při výrobě,
e)  službou eCall služba tísňového volání na jednotné evropské tísňové číslo 112 uskutečněného buď automaticky aktivací palubních senzorů, nebo manuálně, kdy prostřednictvím veřejných mobilních komunikačních sítí dojde k přenosu standardizovaného minimálního souboru dat a vytvoří se hlasové spojení mezi vozidlem a centrem tísňové komunikace,
f)  SIM kartou identifikační účastnická karta,
g)  diskriminátorem eCall jednotný mezinárodní parametr volání ve veřejné mobilní komunikační síti, který zajistí odlišné směrování služby eCall ve veřejné mobilní komunikační síti.
§ 2
Osobní, identifikační a další údaje pro identifikaci a lokalizaci účastníka tísňové komunikace ve veřejné pevné komunikační síti
(1)  Osobními údaji účastníka, který je fyzickou osobou, jsou jméno, popřípadě jména, příjmení a telefonní číslo. Identifikačními údaji účastníka, který je právnickou osobou, jsou název a telefonní číslo.
(2)  Údaji pro lokalizaci účastníka tísňové komunikace z veřejného telefonního automatu jsou adresa umístění veřejného telefonního automatu, včetně bližšího popisu k jeho nalezení v terénu, jeho souřadnice podle Světového geodetického systému 1984 (WGS84) podle jiného právního předpisu1) Nařízení vlády č. 430/2006 Sb., o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl závazných na území státu a zásadách jejich používání, ve znění nařízení vlády č. 81/2011 Sb. (dále jen „systém WGS84”) a telefonní číslo veřejného telefonního automatu v síti provozovatele veřejné pevné komunikační sítě.
(3)  Údaji pro lokalizaci ve veřejné pevné komunikační síti jsou
a)  adresa2) § 29 odst. 1 písm. h) zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů. koncového bodu sítě,
b)  kódy stavebního objektu, adresního místa, obce, části obce a ulice nebo jiného veřejného prostranství ze základního
Nahrávám...
Nahrávám...