dnes je 23.7.2024

Input:

235/2013 Sb., Vyhláška o předkládání výkazů České národní bance statisticky významnými vykazujícími osobami pro účely sestavení statistiky platební bilance, investiční pozice a dluhové služby vůči zahraničí

č. 235/2013 Sb., Vyhláška o předkládání výkazů České národní bance statisticky významnými vykazujícími osobami pro účely sestavení statistiky platební bilance, investiční pozice a dluhové služby vůči zahraničí
VYHLÁŠKA
ze dne 23. července 2013
o předkládání výkazů České národní bance statisticky významnými vykazujícími osobami pro účely sestavení statistiky platební bilance, investiční pozice a dluhové služby vůči zahraničí
Česká národní banka stanoví podle § 41 odst. 3 a § 43 písm. b) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 227/2013 Sb.:
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie1) obsah, formu, lhůty a způsob sestavování a předkládání výkazů České národní bance osobami zařazenými do okruhu statisticky významných vykazujících osob (dále jen „vykazující osoba”) a stanoví okruh vykazujících osob, které disponují informacemi potřebnými pro sestavení statistiky platební bilance, investiční pozice a dluhové služby vůči zahraničí.
§ 2
Vymezení pojmů
Pro účely této vyhlášky se rozumí
a)  výkazem strukturovaný soubor údajů, které mají věcné a formální vazby,
b)  datovým souborem elektronické seskupení údajů výkazu s předem definovanými datovými strukturami, které jsou informačním systémem metodicky popsány, předávány a zpracovávány jako celek.
§ 3
Okruh vykazujících osob
(1)  Výkazy sestavuje a předkládá vykazující osoba,
a)  která je tuzemským investorem s přímou investicí v zahraničí a výše jeho podílu na podnikání zahraniční společnosti nebo objem úvěrů poskytnutých nebo přijatých v rámci jeho přímé investice v zahraničí ke konci kalendářního roku dosáhne alespoň 2 500 000 Kč,
b)  která je tuzemskou společností s přímou investicí zahraničního investora a výše podílu zahraničního investora na jejím podnikání nebo objem úvěrů poskytnutých nebo přijatých v rámci jeho přímé investice v tuzemsku ke konci kalendářního roku dosáhne alespoň 25 000 000 Kč,
c)  u které celkový roční objem aktiv nebo pasiv ve vztahu k zahraničí ke konci kalendářního roku dosáhne alespoň 200 000 000 Kč, nebo
d)  u které celkový roční objem finančních úvěrů poskytnutých nebo přijatých ve vztahu k zahraničí ke konci kalendářního roku dosáhne alespoň 100 000 000 Kč.
(2)  Vykazující osoba, která náleží do sektoru vládních institucí podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího Evropský systém národních a regionálních účtů v Evropské unii2) , sestavuje a předkládá pouze výkaz PB (ČNB) 42-04 „Splátkový kalendář dlouhodobých finančních úvěrů přijatých ze zahraničí” podle § 6 odst. 1 písm. b).
(3)  Předkládání výkazů podle této vyhlášky se nevztahuje na vykazující osoby, které pravidelně sestavují a předkládají výkazy České národní bance podle jiných právních předpisů upravujících výkaznictví, které stanoví předávání údajů České národní bance obdobných údajům požadovaným touto vyhláškou.
§ 4
Výkazy za oblast přímých investic
(1)  Vykazující osoba podle § 3 odst. 1 písm. a) k poslednímu dni každého kalendářního roku sestavuje výkaz PB
Nahrávám...
Nahrávám...