dnes je 23.5.2024

Input:

215/2004 Sb., Zákon o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění účinném k 1.1.2012

č. 215/2004 Sb., Zákon o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění účinném k 1.1.2012
ZÁKON
ze dne 2. dubna 2004
o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
109/2009 Sb.
(k 1.6.2009)
mění; nová přechodná ustanovení
109/2009 Sb.
(k 1.1.2010)
nabývá účinnosti § 3 odst. 3 písm. i) a v § 3a odst. 1, 2 a 4
109/2009 Sb.
(k 1.1.2012)
nabývá účinnosti § 3a odst. 3
ÚZ 179/2009 Sb.
 
 
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Některé vztahy v oblasti veřejné podpory
§ 1
Předmět úpravy
Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropských společenství1) výkon státní správy v oblasti veřejné podpory, práva a povinnosti poskytovatelů a příjemců veřejné podpory vůči příslušnému koordinačnímu orgánu veřejné podpory (dále jen „koordinační orgán”), některé otázky součinnosti České republiky s Komisí Evropských společenství (dále jen „Komise”), jakož i některé další vztahy s poskytováním veřejné podpory související.
§ 2
Vymezení pojmů
Pro účely tohoto zákona se rozumí
a) poskytovatelem veřejné podpory (dále jen „poskytovatel”) ten, kdo rozhoduje o poskytnutí veřejné podpory; pokud o poskytnutí veřejné podpory rozhoduje vláda České republiky, rozumí se poskytovatelem ministerstvo nebo jiný ústřední správní úřad, který návrh na poskytnutí veřejné podpory nebo návrh programu veřejné podpory předložil vládě České republiky,
b) příjemcem veřejné podpory (dále jen „příjemce”) fyzická nebo právnická osoba, v jejíž prospěch bylo o poskytnutí veřejné podpory rozhodnuto,
c) koordinačním orgánem Ministerstvo zemědělství nebo Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad”), které vykonávají v rozsahu své působnosti centrální koordinační, poradenskou, konzultační a monitorující činnost v oblasti veřejné podpory,
d) dnem poskytnutí podpory malého rozsahu den, kdy příjemci na tuto podporu vznikne právní nárok.
§ 3
Působnost v oblasti veřejné podpory
(1) Úřad vykonává působnost koordinačního orgánu mimo oblast zemědělství a rybolovu.
(2) Ministerstvo zemědělství vykonává působnost koordinačního orgánu, mimo činností uvedených v odstavci 3 písm. d), v oblasti veřejné podpory zemědělství a rybolovu.
(3) Koordinační orgán
a) spolupracuje s poskytovatelem před oznámením veřejné podpory Komisi,
b) spolupracuje s Komisí a s poskytovatelem v průběhu řízení před Komisí,
c) vede evidenci poskytnutých veřejných podpor na území České republiky a předkládá Komisi výroční zprávu,
d) vykonává kontrolu2) nad plněním pravomocných rozhodnutí o veřejné podpoře vydaných Úřadem podle právních předpisů platných před účinností tohoto zákona,
e) rozhoduje o ukládání pokut podle tohoto zákona,
f) předává oznámení veřejné podpory Komisi,
g) vydává stanoviska k podáním poskytovatele učiněným před zahájením řízení před Komisí a v jeho průběhu,
h) zastupuje Českou republiku při projednávání a přípravě právních předpisů Evropských společenství týkajících se problematiky veřejné podpory,
i) je správcem centrálního registru podpor malého rozsahu (dále jen „centrální registr”), který je informačním systémem veřejné správy podle zvláštního právního předpisu3) .
§ 3a
Evidence podpor malého rozsahu
(1) Centrální registr je informační systém veřejné správy, který obsahuje údaje o
Nahrávám...
Nahrávám...