dnes je 21.6.2024

Input:

183/2018 Sb., Vyhláška o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, ve znění účinném k 23.8.2019

č. 183/2018 Sb., Vyhláška o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, ve znění účinném k 23.8.2019
VYHLÁŠKA
ze dne 13. srpna 2018
o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu
a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
197/2019 Sb.
(k 23.8.2019)
mění přílohu č. 11
Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí stanoví podle § 115 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění zákona č. 225/2017 Sb.:
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška stanoví
a)  doklady, které žadatel předkládá vodoprávnímu úřadu v případě žádosti o
1.  povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami podle § 8 odst. 1 písm. a), b), d), e) nebo f) vodního zákona nebo jeho změnu, s výjimkou povolení k odběru podzemních vod podle bodu 2,
2.  povolení k odběru podzemních vod podle § 8 odst. 1 písm. b) bodu 1 vodního zákona nebo jeho změnu pro potřeby jednotlivých osob (domácností),
3.  povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních podle § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona nebo jeho změnu, s výjimkou povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních podle bodu 4,
4.  povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních podle § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona nebo jeho změnu pro potřeby jednotlivých osob (domácností),
5.  povolení k některým činnostem podle § 14 odst. 1 vodního zákona nebo jeho změnu,
6.  stavební povolení k vodním dílům podle § 15 vodního zákona, s výjimkou stavebního povolení podle bodu 7,
7.  stavební povolení podle § 15 vodního zákona k domovní čistírně odpadních vod, studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých osob (domácností),
8.  povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace podle § 16 odst. 1 vodního zákona nebo jeho změnu,
9.  udělení souhlasu podle § 17 vodního zákona,
10.  závazné stanovisko vydávané v rámci společného řízení podle § 94j, § 94q a následujících stavebního zákona,
11.  vyjádření podle § 18 vodního zákona,
12.  vydání kolaudačního souhlasu k užívání vodních děl,
13.  povolení k odběru podzemních vod podle § 8 odst. 1 písm. b) bodu 1 vodního zákona pro potřeby jednotlivých osob (domácností) a o stavební povolení podle § 15 vodního zákona ke studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k takovému odběru,
14.  povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních podle § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona pro potřeby jednotlivých osob (domácností) a o stavební povolení podle § 15 vodního zákona k domovní čistírně odpadních vod potřebné k takovému vypouštění,
15.  stanovení ochranného pásma vodního zdroje podle § 30 odst. 6 vodního zákona nebo jeho změnu,
16.  stanovení ochranného pásma vodního díla podle § 58 odst. 3 vodního zákona nebo jeho změnu,
17.  stanovení způsobu a podmínek pro vypouštění důlních vod do vod povrchových nebo podzemních podle § 38 odst. 3 vodního zákona nebo jeho změnu,
18.  stanovení podmínek podle § 9
Nahrávám...
Nahrávám...