dnes je 23.7.2024

Input:

139/2006 Sb., Zákon o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon), ve znění účinném k 1.1.2014

č. 139/2006 Sb., Zákon o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon), ve znění účinném k 1.1.2014
ZÁKON
ze dne 14. března 2006
o koncesních smlouvách a koncesním řízení
(koncesní zákon)
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
30/2008 Sb.
(k 27.2.2008)
mění § 6, § 7, § 12, § 14, § 15, § 23, § 25, § 31, § 32 a § 34; nové přechodné ustanovení
110/2009 Sb.
(k 1.7.2009)
mění § 3
227/2009 Sb.
(k 1.7.2010)
mění v § 32 odst. 2 písm. a), b) a c)
281/2009 Sb.
(k 1.1.2011)
mění § 27 odst. 4 - nelze uskutečnit s ohledem na provedené změny dle zák.č. 417/2009 Sb.
417/2009 Sb.
(k 1.1.2010)
mění, celkem 14 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
179/2010 Sb.
(k 15.9.2010)
mění § 1, § 24b, § 25 odst. 3, § 27 a § 34
303/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
mění § 16 odst. 6, § 32 odst. 2 písm. c); nové přechodné ustanovení
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
OBECNÁ USTANOVENÍ
Předmět úpravy a základní pojmy
§ 1
Předmět úpravy
(1)  Tento zákon upravuje podmínky a postup veřejného zadavatele při uzavírání koncesních smluv v rámci spolupráce mezi veřejnými zadavateli a jinými subjekty, pokud tyto podmínky a postup neupravuje zvláštní právní předpis1) . Tento zákon dále zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství2) .
§ 2
Veřejný zadavatel
(1)  Veřejným zadavatelem (dále jen „zadavatel”) se pro účely tohoto zákona rozumí
a)  Česká republika4) ,
b)  státní příspěvková organizace,
c)  územní samosprávný celek nebo příspěvková organizace, u níž funkci zřizovatele vykonává územní samosprávný celek5) ,
d)  jiná právnická osoba, pokud
1.  byla založena či zřízena za účelem uspokojování potřeb veřejného zájmu, které nemají průmyslovou nebo obchodní povahu, a
2.  je financována převážně státem nebo jiným zadavatelem nebo je státem nebo jiným zadavatelem ovládána nebo stát nebo jiný zadavatel jmenuje nebo volí více než polovinu členů v jejím statutárním, správním, dozorčím nebo kontrolním orgánu.
(2)  Za zadavatele se též považuje jakékoli spojení zadavatelů nebo zadavatele a jiných osob za účelem společného postupu směřujícího k výběru koncesionáře, je-li alespoň jeden z účastníků spojení zadavatel uvedený v odstavci 1. V takovém případě uzavřou tyto osoby před zahájením koncesního řízení písemnou smlouvu, ve které si upraví vzájemná práva a povinnosti související s koncesním řízením a stanoví způsob jednání vůči třetím osobám.
§ 3
Obecné výjimky z působnosti zákona
Tento zákon se nevztahuje na smlouvy uzavírané zadavateli, jestliže
a)  jejich předmětem jsou utajované informace6) nebo uveřejnění koncesní dokumentace by mohlo ohrozit ochranu utajovaných informací,
b)  jde o koncesní smlouvy, které jsou podle zvláštních právních předpisů spojeny se zvláštními bezpečnostními opatřeními7) , nebo jejichž uzavření souvisí s ochranou základních bezpečnostních zájmů státu8) ,
c)  jejich uzavírání se řídí zvláštními procesními pravidly a jsou uzavírány v návaznosti na mezinárodní smlouvu, která se vztahuje k pobytu ozbrojených sil jiných států na území České republiky nebo k vyslání ozbrojených sil České republiky na území jiných států, kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce zákonů nebo ve Sbírce mezinárodních smluv,
d)  na jejich uzavírání se vztahují pravidla daná zvláštními postupy mezinárodních organizací,
e)  jsou uzavírány zadavatelem v návaznosti na mezinárodní smlouvu uzavřenou mezi Českou republikou a jiným než členským státem Evropské unie a zahrnují služby nebo stavební práce určené pro společnou realizaci nebo využití smluvními stranami; Česká republika uzavření takové smlouvy sdělí Komisi Evropských společenství,
f)  jejich předmětem jsou služby poskytované Českou národní bankou při výkonu její působnosti podle zvláštních právních předpisů9) ,
g)  jejich předmětem je
Nahrávám...
Nahrávám...