dnes je 21.4.2024

Input:

Rozhodnutí o přestupku podle § 93 zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

24.5.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

10.0.1 Rozhodnutí o přestupku podle § 93 zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

MV ČR

Vzor na odkazu zde ke stažení ve formátu rtf

Rozhodnutí o přestupku podle § 93 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

Vzor
Označení správního orgánu

adresa správního orgánu

Místo

Datum: X. měsíc 20XX

Č. j.: XXXX

Počet listů: X

ROZHODNUTÍ

o p ř e s t u p k u

Označení správního orgánu, příslušný podle odkaz na ustanovení právního předpisu upravujícího věcnou příslušnost, v řízení o přestupku vedeném podle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (dále jen "zákon o odpovědnosti za přestupky"), a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen "správní řád"), rozhodl takto:

I. Obviněný Titul. Jméno Příjmení, nar. X. měsíc XXXX, trvale bytem adresa místa trvalého pobytu (dále jen "obviněný"), se uznává vinným z označení přestupku s odkazem na ustanovení právního předpisu upravujícího příslušnou skutkovou podstatu, kterého se úmyslně/z nedbalosti dopustil tím, že popis skutku, s označením místa a času spáchání přestupku.

II. Za přestupek se obviněnému v souladu s odkaz na ustanovení právního předpisu upravujícího druh a výměru správního trestu ukládá druh a výměra správního trestu, např. pokuta ve výši 500 Kč (slovy pět set korun českých) splatná do 30 dnů ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

IV. Za přestupek se obviněnému v souladu s § 52 odst. 2 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a odkaz na ustanovení právního předpisu umožňující uložit omezující opatření za daný přestupek a zároveň se za tento přestupek ukládá obviněnému omezující opatření spočívající v specifikace uložené povinnosti, a to v délce 10 měsíců.

IV. Obviněnému se v souladu s § 95 odst. 1 zákona o odpovědnosti za přestupky, a § 6 odst. 1 vyhlášky č. 520/2005 Sb., o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán hradí jiným osobám, a o výši paušální částky nákladů řízení, ve znění pozdějších předpisů, ukládá povinnost nahradit náklady řízení paušální částkou ve výši 1.000,- Kč (slovy jeden tisíc korun českých) splatnou do 30 dnů ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

O d ů v o d n ě n í:

V odůvodnění se uvedou důvody výroku nebo výroků rozhodnutí, podklady pro jeho vydání, úvahy, kterými se správní orgán řídil při jejich hodnocení a při výkladu právních předpisů, a informace o tom, jak se správní orgán vypořádal se všemi návrhy a námitkami účastníků a s jejich vyjádřením k podkladům rozhodnutí (§ 68 odst. 3 SŘ).

Je nutné se podřadit konkrétní skutkové okolnosti pod znaky skutkové podstaty přestupku, zabývat se všemi podmínkami odpovědnosti, včetně materiálního znaku přestupku, tj. společenské škodlivosti (§ 5 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky).

Je nutné zabývat se i dalšími podmínkami odpovědnosti – v případě fyzické osoby věkem, zaviněním a příčetností (§ 13 a násl. zákona o odpovědnosti za přestupky), jakož i tím, zda její jednání naplnilo znaky skutkové podstaty přestupku. U právnické osoby a případně též podnikající fyzické osoby se zkoumá mj. přičitatelnost jednání fyzických osob, které za ni jednají (§ 20 a 22 zákona o odpovědnosti za přestupky).

Dále se posuzuje, zda právnická nebo podnikající fyzická osoba prokázala, že vynaložila veškeré úsilí, aby porušení povinnosti zabránila (§ 21 a 23 odst. 1 zákona o odpovědnosti za přestupky).

Při odůvodnění uloženého správního trestu je třeba zabývat se zejména okolnostmi uvedenými v § 37 zákona o odpovědnosti za přestupky, povahou a závažností přestupku podle kritérií uvedených v § 38 zákona o odpovědnosti za přestupky, včetně polehčujících a přitěžujících okolností v § 39 a 40 zákona odpovědnosti za přestupky. U pokuty se odůvodní její přiměřenost a potřebnost z hlediska preventivě-represivní funkce, a to v rámci zákonného rozpětí s přihlédnutím k povaze a závažnosti přestupku. 166 Obdobně u dalších institutů, například u omezujícího opatření je třeba odůvodnit přímou souvislost mezi spáchaným přestupkem a omezujícím opatřením a jeho přiměřenost povaze a závažnosti spáchaného přestupku a osobním poměrům pachatele.

Rovněž je třeba odůvodnit uložení paušální částky náhradu nákladů řízení. Správní orgán může na požádání paušální částku snížit. Je tedy třeba uvést, že obviněný o toto nepožádal, anebo v případě že tak učinil, proč mu nebylo vyhověno (viz § 79 odst. 5 SŘ).

P o u č e n í :

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání u označení správního

Nahrávám...
Nahrávám...