dnes je 25.4.2024

Input:

Příloha 2: Metodický návod pro vedení elektronické úřední desky v územních samosprávných celcích

21.8.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.4.6.1.2 Příloha 2: Metodický návod pro vedení elektronické úřední desky v územních samosprávných celcích

Zdroj: Ministerstvo vnitra

Závěr č. 14 poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu – Výklad § 26 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.

Povinností správních orgánů je zveřejňovat způsobem umožňujícím dálkový přístup celý obsah úřední desky, tedy jak písemnosti (nebo oznámení o možnosti převzít písemnost) doručované veřejnou vyhláškou podle § 25 správního řádu, tak i další dokumenty, jejichž publikaci na úřední desce ukládají zvláštní právní předpisy. Sankcí neplatnosti (neúčinnosti) je však nezveřejnění písemnosti (nebo oznámení o možnosti převzít písemnost) způsobem umožňujícím dálkový přístup stíháno pouze tehdy, pokud to zákon výslovně stanoví.

Odůvodnění:

Legislativa
Podle § 26 odst. 1 správního řádu zřizuje každý správní orgán úřední desku, která musí být nepřetržitě veřejně přístupná (pro orgány územního samosprávného celku se zřizuje jedna úřední deska) a obsah úřední desky se zveřejňuje i způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Zákonem č. 501/2004 Sb. dochází současně s účinností nového správního řádu k novelizaci příslušných ustanovení zákona o obcích, zákona o krajích a zákona o hlavním městě Praze upravujících dosud úřední desky v územních samosprávných celcích. Je proto třeba určit okruh dokumentů publikovaných na základě správního řádu na úřední desce způsobem umožňujícím dálkový přístup a definovat také právní účinky (důsledky) toho, pokud by nedošlo k jejich zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Jde tedy o to, zda se ustanovení § 26 odst. 1 vztahuje jen na dokumenty, jejichž zveřejnění na úřední desce ukládá sám správní řád v § 25 (doručování veřejnou vyhláškou) nebo i na jiné dokumenty, jejichž (obligatorní) publikaci na úřední desce toho kterého správního orgánu stanoví zvláštní právní předpisy. Podle § 26 odst. 1 každý správní orgán zřizuje úřední desku, která musí být nepřetržitě veřejně přístupná a stejně jako zbývající části tohoto ustanovení je i tato věta ustanovením hmotněprávním, jehož prostřednictvím má být (především) naplněna povinnost správních orgánů doručovat písemnosti veřejnou vyhláškou (§ 25).

Obdobné ustanovení upravující povinnost správních orgánů zřizovat úřední desku stávající správní řád neobsahoval a neobsahuje. O existenci úřední desky správního orgánu se výslovně zmiňují, resp. před účinností zákona č. 501/2004 Sb. zmiňovaly, pouze některé zákony upravující postavení a působnost orgánů, resp. subjektů, veřejné správy. Jako příklad lze uvést typicky § 112 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, § 71 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, a § 83 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze. Dalšími příklady právních úprav institutu úřední desky jsou dnes např. ustanovení § 78 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, § 85 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, nebo též § 125 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích.

Zejména s úředními deskami obecních úřadů, resp. krajských úřadů a Magistrátu hl. m. Prahy, však řada zákonů spojuje publikaci řady dalších dokumentů (tedy jiných dokumentů než těch, které mají povahu písemností doručovaných ve správním řízení). V případě

Nahrávám...
Nahrávám...