dnes je 20.5.2024

Input:

Příloha 2: Jednací jazyk

21.8.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.3.2 Příloha 2: Jednací jazyk

Zdroj: Ministerstvo vnitra ČR

Závěr č. 46 poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu – Realizace práva na tlumočníka v řízení zahajovaném z moci úřední a náklady na tlumočení

A. V řízení o správním deliktu má účastník řízení na základě čl. 6 odst. 3 písm. e) Evropské úmluvy o lidských právech a základních svobodách právo na to, aby mu za podmínek § 16 odst. 3 a 4 správního řádu správní orgán ustanovil tlumočníka na své náklady.

B. Správní orgán ustanoví tlumočníka analogicky k § 16 odst. 5 správního řádu usnesením.

Legislativa
Odůvodnění:

Poradní sbor ministra vnitra ke správnímu řádu se zabýval otázkou týkající se některých aspektů realizace práva na tlumočníka podle § 16 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb. Jedná se o otázku, jakým způsobem má správní orgán ustanovit tlumočníka v řízeních z moci úřední, kde si jej neobstaral sám účastník, a kdo hradí náklady na tlumočníka.

A. Při řešení první otázky je třeba vycházet z čl. 37 odst. 4 Listiny základních práv a svobod, podle něhož ten, kdo prohlásí, že neovládá jazyk, jímž se vede jednání, má právo na tlumočníka. Právo na tlumočníka stanoví čl. 6 odst. 3 písm. e) Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod1, který má s ohledem na čl. 10 Ústavy v případě rozporu se zákonem aplikační přednost. S ohledem na toto ustanovení mezinárodní smlouvy je tedy část věty první § 16 odst. 3 správního řádu obsahující slova "kterého si obstará na své náklady“ přinejmenším v řízeních o správních deliktech na základě čl. 10 Ústavy neaplikovatelná.

Správní řád právo na tlumočníka spojuje s aktivitou jednajícího tak, že ten, kdo prohlásí, že neovládá jednací jazyk, si obstará tlumočníka sám na své náklady (srov. § 16 odst. 3), popřípadě na náklady správního orgánu (srov. § 16 odst. 4). Tato právní úprava se dobře hodí pro řízení o žádostech. Pro řízení zahajované z moci úřední (zejména řízení o správních deliktech) je však nepoužitelná. Jednak pro samotnou povahu tohoto sankčního řízení, které je založeno, obdobně jako řízení trestní, na zásadě, že pachatel neprokazuje svoji nevinu, ale správní orgán jeho vinu, jednak pro kolizi s požadavky Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, která zaručuje každému, kdo byl obviněn

Nahrávám...
Nahrávám...