dnes je 20.6.2024

Input:

Pachtovní smlouva - zemědělský pacht podle § 2332 NOZ

15.11.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.1.24
Pachtovní smlouva – zemědělský pacht podle § 2332 NOZ

JUDr. Petra Kejvalová

Vzor smlouvy zde ke stažení

Jan Válek

narozený 5. 8. 1959

trvale bytem Čáslavsko 110

(nebo název firmy, IČO, se sídlem)

(dále jen jako "propachtovatel")

a

Josef Blažek

narozený 28. 11. 1975

trvale bytem Čáslavsko 250

(nebo název firmy, IČO, se sídlem)

(dále jen jako "pachtýř")

(propachtovatel a pachtýř společně dále jako "smluvní strany" a každá z nich samostatně jako "smluvní strana")

uzavřely v souladu s § 2332 a násl. a § 2345 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník"), níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

smlouvu o zemědělském pachtu

(dále jen "smlouva"):

Článek I

Předmět smlouvy, definice pozemku

1.1 Propachtovatel prohlašuje, že je výlučným vlastníkem pozemku p. č. 255/1, druh pozemku orná půda, o celkové výměře 3 000 m2, v katastrálním území Štědrovice, obec Čáslavsko, zapsaného na LV č. 22, vedeném u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, katastrální pracoviště Pelhřimov (dále jen "pozemek" nebo "propachtovaný pozemek").

1.2 Pachtýř prohlašuje, že je zemědělským podnikatelem ve smyslu zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů.

1.3 Propachtovatel touto smlouvou přenechává pachtýři pozemek uvedený v bodě 1.1 tohoto článku smlouvy k dočasnému užívání a požívání a pachtýř tento přijímá a zavazuje se platit propachtovateli řádně a včas pachtovné uvedené v článku III této smlouvy, jakož i plnit povinnosti touto smlouvou stanovené. Smluvní strany sjednávají, že pozemek bude pachtýřem užíván v souladu s předmětem podnikání pachtýře, tedy k provozování zemědělské výroby, konkrétně rostlinné výroby.

1.4 Smluvní strany ujednaly, že veškeré výnosy z hospodaření na pozemku po celou dobu trvání pachtu náležejí pachtýři.

1.5 Smluvní strany sjednávají, že pachtýř je ohledně pozemku oprávněn po celou dobu trvání této smlouvy uplatňovat vyplácení dotací z národních i jiných dotačních titulů, přičemž přiznané dotace náležejí výlučně pachtýři.

1.6 Smluvní strany sjednávají, že pacht podle této smlouvy se nezapisuje do katastru nemovitostí.

Článek II

Doba trvání pachtu

2.1 Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, počínaje 1. lednem 2020.

2.2 Pacht podle této smlouvy lze ukončit následovně:

  1. písemnou dohodou smluvních stran,
  2. písemnou výpovědí pachtýře či propachtovatele bez udání důvodů. Pachtýř i propachtovatel jsou oprávněni tuto smlouvu písemně vypovědět ve dvanáctiměsíční výpovědní době tak, aby zemědělský pacht skončil koncem pachtovního roku. Pachtovním rokem se rozumí období od 1. října do 30. září následujícího roku,
  3. výpovědí pachtýře, stane-li se ze zdravotních důvodů nezpůsobilým na propachtovaném pozemku hospodařit, když //přičemž v tomto případě je výpovědní doba tříměsíční a počíná běžet od prvního dne kalendářního měsíce následujícího poté, co výpověď došla druhé smluvní straně.

2.3 Ustanoveními tohoto článku smlouvy nejsou dotčena ustanovení § 2228, § 2232 a § 2334 NOZ, podle kterých se může propachtovatel či pachtýř domáhat ukončení této smlouvy

Článek III

Pachtovné

3.1 Smluvní strany sjednávají za užívání pozemku pachtýřem pachtovné ve výši ........ Kč/ha (slovy .................................... korun českých za hektar) propachtovaného pozemku za pachtovní rok, tj. ........ Kč (slovy .................................... korun českých) za celý pozemek za rok.

Nahrávám...
Nahrávám...