dnes je 21.6.2024

Input:

Dohoda o pracovní činnosti - úklidové práce

2.1.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.4.0.2
Dohoda o pracovní činnosti - úklidové práce

JUDr. Alena Čechtická, Ph. D.

Vzor ke stažení najdete zde.

DOHODA O PRACOVNÍ ČINNOSTI

(dále jen "Dohoda")

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku

podle ust. § 76 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce ("zákoník práce") mezi

Společenstvím vlastníků jednotek domu č.p. 111 a 112, Praha 10

se sídlem Jabloňová 111, Zahradní město, 106 00 Praha 10

zapsaným v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl S, vložka 1212,

IČ: 23456789

zastoupeným panem Jiřím Janečkem, předsedou výboru a panem Aloisem Vomáčkou, členem výboru

na straně jedné

(dále jen "zaměstnavatel")

a

panem Janem Novákem

dat. nar. 114.11.2000, bytem Polní 33, 170 00 Praha 7

na straně druhé

(dále jen "zaměstnanec")

následovně:

1. Zaměstnanec se zavazuje vykonávat pro zaměstnavatele úklidové práce v domech č.p. 111 a 112 v níže uvedeném rozsahu (pracovní úkol):

a) Hlavní úklidové práce:

Frekvence - 1 x týdně:

 • - zametení a mokré vytření podlah ve společných prostorách obou domů; společnými prostorami domů se pro tyto účely rozumí prostory vchodu a zádveří vstupních dveří obou domů, podlahové plochy v přízemí, jednotlivých patrech a mezipatrech domů, spojovací chodby, výtahy a schodiště;
 • - vyčištění rohožek u dveří jednotlivých bytových jednotek;
 • - úklid interiéru výtahové kabiny;
 • - omytí a vyleštění skel v oblasti klik vstupních a průchozích dveří;
 • - otření zvonků a poštovních schránek;
 • - otření madel zábradlí;
 • - zametení a mokré vytření vnějšího prostoru před vchodovými dveřmi do domu

Frekvence - 1 x měsíčně:

 • - zametení a mokré vytření podlah ve společných prostorách kočárkáren, koláren, sušáren a chodeb ve sklepních prostorách obou domů;
 • - umytí dveří výtahu v každém patře;
 • - vyluxování rohože ve vstupu do objektu;
 • - setření vnitřních okenních parapetů;
 • - celoplošné umytí vstupních a průchozích dveří společných prostor;
 • - vizuální kontrola čistoty podlahy garáží a případný sběr hrubých nečistot

b) Mimořádné úklidové práce:

Frekvence - 1 x 6 měsíců:

 • - celoplošné umytí oken včetně okenních rámů ve všech mezipatrech obou domů vhodnými čisticími prostředky;
 • - omytí hydrantů, hasicích přístrojů, rozvodových skříní a osvětlení schodišť

II.

1. Zaměstnanec bude vykonávat sjednaný pracovní úkol v následujícím místě: Jabloňová č.p. 111 a 112, Praha 10.

2. Zaměstnanec bude provádět sjednané práce pro zaměstnavatele v období od 01.01.2024 do 31.12.2024

3. Rozsah pracovní doby, kterou zaměstnanec pravděpodobně odpracuje v jednotlivých týdnech, činí 8 hodin. Zaměstnanec bude vykonávat sjednané práce vždy v pondělí v době od 08.00 hod do 16.00 hod.

Mimoto provede zaměstnanec jedenkrát za měsíc rozšířené úklidové práce dle čl. I písm. a) této Dohody v rozsahu 10 hodin a jedenkrát za 6 měsíců mimořádné úklidové práce dle čl. I písm. b) této Dohody v rozsahu 12 hodin. Doba provedení těchto rozšířených a mimořádných úklidových prací bude stanovena dle aktuálních potřeb zaměstnavatele a oznámena zaměstnanci písemně nejméně 2 dny předem; strany si sjednávají, že zaslání informace o termínu provedení uvedených prací zaměstnanci formou e-mailové zprávy je pro účely splnění výše uvedené povinnosti dostačující.

Předpokládaný rozsah pracovní doby, kterou zaměstnanec za dobu trvání této Dohody odpracuje, činí celkem 560 hodin.

4. Zaměstnanci bude poskytnut nepřetržitý denní odpočinek, nepřetržitý odpočinek v týdnu a přestávka na jídlo a oddech, případně přiměřená doba na oddech a jídlo za podmínek dle § 88 až § 90a a § 92 zák. práce.

III.

1. Zaměstnanec je povinen vykonávat práci osobně, svědomitě a hospodárně podle sjednaných podmínek, řídit se pokyny zaměstnavatele a příslušnými předpisy vztahujícími se k výkonu práce, zejména s předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

2. K plnění pracovního úkolu podle této Dohody bude zaměstnanec používat úklidové prostředky a pomůcky přidělené zaměstnavatelem (tj. mycí, čisticí a dezinfekční prostředky a úklidové pomůcky). V průběhu plnění pracovního úkolu je zaměstnanec povinen používat

Nahrávám...
Nahrávám...