dnes je 27.5.2024

Input:

Darovací smlouva se zřízením věcného břemene - doživotního užívacího práva

12.2.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.1.13
Darovací smlouva se zřízením věcného břemene – doživotního užívacího práva

Mgr. Adriana Kvítková

Zde klikněte pro stažení vzoru.

Dárce:

Jméno a příjmení: ..........................................

Datum narození: ............................................

Trvale bytem:..................................................

Doručovací adresa: .......................................

Telefon: ..........................................................

E-mail: .............................................................

(dále jen "dárce")

a

Obdarovaný:

Jméno a příjmení:.............................................

Datum narození: ..............................................

Trvale bytem:....................................................

Doručovací adresa: ..........................................

Telefon: ............................................................

E-mail: ...............................................................

(dále jen "obdarovaný")

(dárce a obdarovaný jsou dále označováni jednotlivě jako "smluvní strana" nebo společně též jako "smluvní strany")

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 2055 a násl. a § 1257 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále i jen "občanský zákoník“), ve znění pozdějších předpisů, tuto

darovací smlouvu se zřízením práva odpovídajícího věcnému břemeni – užívacího práva

(dále jen "smlouva")

I.

Předmět převodu a prohlášení dárce

1.1 Dárce prohlašuje, že je výlučným vlastníkem pozemku parc. č. ...... o výměře ...... m2, zapsaného u Katastrálního úřadu pro ......, Katastrální pracoviště ...... na LV č. ......, vedeném pro katastrální území ...... , jehož součástí je stavba s č.p. ...... (dále jen jako "nemovitost").

II.

Předmět darování

2.1 Dárce touto smlouvou bezúplatně převádí na obdarovaného nemovitost specifikovanou v čl. 1.1 této smlouvy, a to v rozsahu, v jakém ji užíval nebo byl oprávněn užívat, se všemi součástmi a s veškerým příslušenstvím a obdarovaný touto smlouvou nemovitost do svého výlučného vlastnictví přijímá.

2.2 Dárce se zavazuje bezúplatně převést vlastnické právo k nemovitosti na obdarovaného a učinit veškeré právní úkony k tomu potřebné nejpozději do 30 dnů ode dne podpisu této smlouvy.

2.3 Obdarovaný prohlašuje, že výše uvedenou nemovitost do svého vlastnictví takto přijímá.

III.

Stav převáděné nemovitosti

3.1 Obdarovaný prohlašuje, že si před uzavřením této smlouvy převáděnou nemovitost řádně prohlédl a nabývá ji ve stavu, který byl při těchto prohlídkách zjištěn a který odpovídá prohlášením dárce učiněným níže.

3.2 Dárce prohlašuje, že na převáděné nemovitosti neváznou žádné právní vady, břemena, zástavy, dluhy či jiná práva třetích osob, které by bránily volnému nakládání s nemovitostí či jinak

Nahrávám...
Nahrávám...