dnes je 20.6.2024

Input:

Darovací smlouva a smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti bytu

10.2.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.1.12
Darovací smlouva a smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti bytu

Mgr. Pavla Krejčí

Zde klikněte pro stažení vzoru.

DAROVACÍ SMLOUVA

a

SMLOUVA O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE – SLUŽEBNOSTI BYTU

/dále jen ,,Smlouva"/

Smluvní strany:

Vlasta Hanušová

r.č.: 355925/037

trvale bytem Hraniční 1525/21, Praha 10 – Stodůlky, PSČ 100 00

/dále jen jako "dárkyně"/

a

MUDr. Magdaléna Blanarovičová

r.č.: 725225/0019

trvale bytem Pod Rajskou zahradou 184, Vrané nad Vltavou, PSČ 252 46

/dále jen jako "obdarovaná" /

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 1297 a násl. a § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen "NOZ"), tuto

darovací smlouvu

a

smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti bytu

Článek 1

  1. Dárkyně prohlašuje, že je na základě Smlouvy kupní ze dne 23. 12. 2013, právní účinky zápisu ke dni 27.02.2014, zápis proveden dne 18. 07. 2014 (V-11678/2014-101), výlučným vlastníkem jednotky – bytu č. 1525/27 umístěné v budově Stodůlky, č.p. 1524 a 1525 postavené na pozemcích p.č. 685/1 a p.č. 686, vše v katastrálním území Stodůlky, obec Praha, okres Hlavní město Praha. K bytové jednotce přísluší spoluvlastnický podíl na společných částech domu – budovy Stodůlky, č.p. 1524 a 1525 postavené na pozemcích p.č. 685/1 a p.č. 686, vše v katastrálním území Stodůlky, obec Praha, okres Hlavní město Praha o velikosti ideální 312/25259 k celku. K bytové jednotce dále přísluší spoluvlastnický podíl na pozemcích p.č. 685/1 a p.č. 686, vše v katastrálním území Stodůlky, obec Praha, okres Hlavní město Praha o velikosti ideální 312/25259 k celku (dále jen ,,bytová jednotka").
  2. Vlastnické právo dárkyně k výše uvedené bytové jednotce je zapsáno v katastru nemovitostí vedeném Katastrální úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, na listu vlastnictví č. 1777 a 1961, pro k.ú. Stodůlky, obec Praha a okres Hlavní město Praha.

Článek 2

  1. Dárkyně touto Smlouvou ze svého výlučného vlastnictví bezplatně převádí vlastnické právo k bytové jednotce specifikované v článku 1. této Smlouvy spolu se všemi právy a povinnostmi, součástmi a příslušenstvím obdarované jako své vnučce a obdarovaná bytovou jednotku specifikovanou v článku 1. této Smlouvy spolu se všemi právy a povinnostmi, součástmi a příslušenstvím od dárkyně, své babičky, s díky do svého výlučného vlastnictví jako dar přijímá.

Článek 3

  1. S ohledem na zabezpečení práv dárkyně se smluvní strany dohodly na tom, že se ve prospěch dárkyně zřizuje věcné břemeno – služebnost bytu spočívající v právu užívat bytovou jednotku za účelem bydlení.
  2. Věcné břemeno - služebnost bytu uvedené v odstavci 1 tohoto článku Smlouvy se
Nahrávám...
Nahrávám...