dnes je 27.5.2024

Input:

Statut výboru finančního zastupitelstva obce

3.4.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.0.9 Statut výboru finančního zastupitelstva obce

Ing. Anna Matoušková

Vzor ke stažení zde.

Statut výboru finančního

zastupitelstva obce ....................

I.

Zřízení výboru

Výbor finanční Zastupitelstva obce ............... (dále jen "výbor") byl zřízen dle ustanovení § 117 a násl. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění (dále jen "zákon o obcích"), usnesením Zastupitelstva obce................... (dále také jako "zastupitelstvo obce") č. .............. ze dne .................

II.

Postavení a složení výboru

 1. Výbor je zřízen jako iniciativní a poradní orgán zastupitelstva obce a za svoji činnost mu zcela odpovídá.
 2. Členy výboru volí zastupitelstvo obce z řad občanů obce s tím, že jeho členem nemohou být starosta, místostarosta, tajemník obecního úřadu ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce na obecním úřadu a zároveň předsedou výboru musí být vždy člen zastupitelstva obce. Místopředsedu výboru volí zastupitelstvo.
 3. Zastupitelstvo obce určilo, že výbor má ..... členů (dle ustanovení § 119 odst. 1) musí být finanční výbor nejméně tříčlenný a dle ustanovení § 118 odst. 2) musí být počet členů vždy lichý).
 4. Předseda výboru je povinen za každý kalendářní rok (každých šest měsíců) předkládat zastupitelstvu obce informaci o docházce všech členů výboru za uplynulý rok (půl rok). V případě, že účast na zasedání výboru je u některého z jeho členů nižší jak 50 %, navrhne předseda výboru, s přihlédnutím k okolnostem jeho neúčasti na jednáních výboru, zastupitelstvu obce jeho odvolání.
 5. Funkce člena výboru zaniká:
  1. ukončením hlasování ve druhý den voleb do zastupitelstva obce, popřípadě nových voleb do zastupitelstva obce,
  2. okamžikem, kdy člen výboru oznámí na jednání zastupitelstva své odstoupení z funkce člena výboru; toto oznámení vezme zastupitelstvo obce usnesením na vědomí,
  3. písemným oznámením člena výboru o odstoupení z funkce člena výboru, a to dnem, který člen výboru jako den odstoupení uvedl, nejdříve však ke dni doručení tohoto
Nahrávám...
Nahrávám...