dnes je 23.6.2024

Input:

83/2019 Sb., Nařízení vlády o Chráněné krajinné oblasti Moravský kras

č. 83/2019 Sb., Nařízení vlády o Chráněné krajinné oblasti Moravský kras
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 18. března 2019
o Chráněné krajinné oblasti Moravský kras
Vláda nařizuje podle § 25 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny:
§ 1
Chráněná krajinná oblast Moravský kras
K zajištění ochrany přírody a krajiny krasového území se vyhlašuje Chráněná krajinná oblast Moravský kras.
§ 2
Poslání a předměty ochrany chráněné krajinné oblasti
(1)  Posláním chráněné krajinné oblasti je:
a)  zachování a obnova přírodních hodnot a optimálních ekologických funkcí krasové krajiny, včetně mezoklimatických, mikroklimatických, geologických, hydrologických a biologických,
b)  zachování rozmanitosti neživé přírody a jedinečného souboru povrchových a podzemních krasových jevů ve všech fázích jejich vývoje a druhové pestrosti v území, zejména přirozených a přírodě blízkých lesních a nelesních společenstev, vzácných a zvláště chráněných druhů rostlin, hub a živočichů, včetně specifické jeskynní bioty,
c)  obnova přirozeného a přírodě blízkého vodního režimu povrchových a podzemních vod a
d)  zachování a obnova jejího typického krajinného rázu, včetně zachování kulturních a historických charakteristik za současného rozvíjení ekologicky optimálního způsobu využívání krajiny a jejích přírodních zdrojů.
(2)  Předmětem ochrany chráněné krajinné oblasti jsou:
a)  harmonicky utvářená krasová krajina s typickým krajinným rázem daným zejména reliéfem krasových plošin, hlubokých krasových kaňonů (žlebů), včetně jejích kulturních a historických složek,
b)  jedinečný soubor povrchových a podzemních krasových jevů ve všech fázích jejich vývoje, včetně jeskyní s jejich výplněmi,
c)  historická důlní díla,
d)  specifická společenstva podzemních prostor s výskytem vzácných a zvláště chráněných druhů živočichů,
e)  povrchové a podzemní vodní toky, vodní plochy a mokřady s přirozeným vodním režimem, přirozenou morfologií, hydrologickými funkcemi a na ně vázanou biotou,
f)  přirozená a přírodě blízká lesní a nelesní společenstva s vysokou druhovou pestrostí a
g)  předměty ochrany evropsky významné lokality Moravský kras.
§ 3
Vymezení chráněné krajinné oblasti
(1)  Chráněná krajinná oblast se rozkládá na území Jihomoravského kraje.
(2)  Územní vymezení a popis hranice chráněné krajinné oblasti jsou uvedeny v příloze č. 1 k tomuto nařízení.
(3)  Orientační grafické znázornění území chráněné krajinné oblasti je uvedeno v příloze č. 2 k tomuto nařízení.
(4)  Vyznačení hranice chráněné krajinné oblasti na podkladě kopie katastrální mapy, včetně elektronické podoby, je uloženo v ústředním seznamu ochrany přírody1) .
§ 4
Členění chráněné krajinné oblasti
(1)  Území chráněné krajinné oblasti se člení do 4 zón odstupňované ochrany přírody.
(2)  Do I. zóny se zařazují území s nejvýznamnějšími přírodními hodnotami, zejména
a)  území přirozených a člověkem málo pozměněných povrchových a podzemních krasových jevů ve všech fázích jejich vývoje, a to reliéf krasových plošin, hlubokých krasových kaňonů, závrtů, ponorů a vývěrů nad půdorysem jeskyní a samotné jeskynní systémy,
b)  území s přirozeným nebo přírodě blízkým vodním režimem povrchových a podzemních vod a
Nahrávám...
Nahrávám...