dnes je 30.9.2023

Input:

454/2017 Sb., Vyhláška o informačních povinnostech některých osob oprávněných poskytovat platební služby nebo vydávat elektronické peníze

č. 454/2017 Sb., Vyhláška o informačních povinnostech některých osob oprávněných poskytovat platební služby nebo vydávat elektronické peníze
VYHLÁŠKA
ze dne 13. prosince 2017
o informačních povinnostech některých osob oprávněných poskytovat platební služby nebo vydávat elektronické peníze
Česká národní banka stanoví podle § 263 zákona č. 370/2017 Sb., o platebním styku, k provedení § 30 odst. 2 a § 89 odst. 3 tohoto zákona, a podle § 41 odst. 3 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 227/2013 Sb.:
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška upravuje rozsah, formu, lhůty a způsob sestavování a předkládání výkazů České národní bance některými osobami oprávněnými poskytovat platební služby nebo vydávat elektronické peníze za podmínek stanovených zákonem o platebním styku.
§ 2
Vymezení pojmů
Pro účely této vyhlášky se rozumí
a) výkazem strukturovaný soubor údajů vytvořený vykazující osobou,
b) datovým souborem elektronické seskupení údajů s předem definovanými datovými strukturami, které jsou metodicky popsány, předávány a zpracovávány a jsou přístupné jako celek v informačním systému.
§ 3
Okruh vykazujících osob
Výkazy sestavují a předkládají tyto vykazující osoby:
a) platební instituce,
b) instituce elektronických peněz,
c) zahraniční platební instituce nebo zahraniční instituce elektronických peněz se sídlem v jiném členském státě, která provozuje činnost na území České republiky prostřednictvím své pobočky,
d) poskytovatel platebních služeb malého rozsahu,
e) vydavatel elektronických peněz malého rozsahu,
f) správce informací o platebním účtu.
§ 4
Předkládané výkazy
(1) Vykazující osoba podle § 3 písm. a) a b) sestavuje a předkládá tyto výkazy:
a) PLT(ČNB) 10-04 „Čtvrtletní rozvaha”,
b) PLT(ČNB) 20-04 „Čtvrtletní výkaz zisku a ztráty”,
c) PLT(ČNB) 30-04 „Hlášení o kapitálu”,
d) PLT(ČNB) 40-04 „Hlášení o přípustných aktivech a objemu platebních transakcí a vydaných elektronických peněz” a
e) PLT(ČNB) 50-04 „Hlášení o organizační struktuře”.
(2) Vykazující osoba podle § 3 písm. c) sestavuje a předkládá výkaz PLT(ČNB) 70-04 „Hlášení o objemu platebních transakcí a vydaných elektronických peněz”.
(3) Vykazující osoba podle § 3 písm. d) a e) sestavuje a předkládá výkaz PLT(ČNB) 40-04 „Hlášení o přípustných aktivech a objemu platebních transakcí a vydaných elektronických peněz”.
(4) Vykazující osoba podle § 3 písm. f) sestavuje a předkládá tyto výkazy:
a) PLT(ČNB) 10-04 „Čtvrtletní rozvaha”,
b) PLT(ČNB) 20-04 „Čtvrtletní výkaz zisku a ztráty” a
c) PLT(ČNB) 50-04 „Hlášení o organizační struktuře”.
(5) Pokud vykazující osoba podle § 3 písm. a) a b) má povinnost sestavovat a předkládat České národní bance výkazy s údaji uvedenými v odstavci 1 písm. a), b) a e) v obdobném rozsahu podle právního předpisu upravujícího informační povinnosti osob podnikajících na kapitálovém trhu, sestavuje a předkládá pouze tyto výkazy:
a) PLT(ČNB) 30-04 „Hlášení o kapitálu”,
b) PLT(ČNB) 40-04 „Hlášení o přípustných aktivech a objemu platebních transakcí a vydaných elektronických peněz” a
c) PLT(ČNB) 19-04 „Vybrané údaje z účetních výkazů”.
(6) Vykazující osoba podle § 3
Nahrávám...
Nahrávám...