dnes je 21.7.2024

Input:

450/2013 Sb., Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Špraněk a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

č. 450/2013 Sb., Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Špraněk a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
VYHLÁŠKA
ze dne 19. prosince 2013
o vyhlášení Národní přírodní rezervace Špraněk a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 79 odst. 4 písm. h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 349/2009 Sb.:
§ 1
Vymezení národní přírodní rezervace
(1)  Vyhlašuje se Národní přírodní rezervace Špraněk (dále jen „národní přírodní rezervace”).
(2)  Národní přírodní rezervace se rozkládá na území Olomouckého kraje, v katastrálních územích Březina, Kadeřín a Vojtěchov u Konice. Hranice národní přírodní rezervace se stanoví uzavřenými geometrickými obrazci s přímými stranami, jejichž vrcholy jsou určeny souřadnicemi jednotné trigonometrické sítě katastrální1) . Seznamy souřadnic vrcholů geometrických obrazců tak, jak jdou v obrazcích za sebou, jsou uvedeny v příloze č. 1 k této vyhlášce.
(3)  Orientační grafické znázornění území národní přírodní rezervace a jejího ochranného pásma je uvedeno v příloze č. 2 k této vyhlášce.
§ 2
Předmět ochrany
Předmětem ochrany národní přírodní rezervace jsou
a)  přirozené lesní porosty tvořené především vápnomilnými a květnatými bučinami a suťovými lesy,
b)  přirozená společenstva pěchavových trávníků, štěrbinová vegetace vápnitých skal a drolin a bazifilní vegetace efemér a sukulentů,
c)  soubor podzemních a povrchových krasových jevů tvořený zejména rozsáhlou jeskynní soustavou Javoříčských jeskyní, propastí, skalní branou, ponory, závrty a škrapy a
d)  populace vzácných a ohrožených druhů živočichů, zejména netopýra brvitého (Myotis emarginatus), netopýra velkouchého (Myotis bechsteini), netopýra černého (Barbastella barbastellus) a vrápence malého (Rhinolophus hipposideros), včetně jejich biotopů.
§ 3
Bližší ochranné podmínky
Jen se souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody lze v národní přírodní rezervaci
a)  povolovat nebo provádět změny druhu pozemků nebo způsobu jejich využití2) ,
b)  upravovat povrch pozemních komunikací s použitím jiného než místního přírodního materiálu stejného geologického původu,
c)  povolovat a provádět zásahy do koryta vodního toku, nejde-li o stavby, nebo
d)  provozovat pro veřejnost zpřístupněné části jeskyní, včetně prodejních a jiných služeb s tím souvisejících.
§ 4
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014.
 
Ministr:
Mgr. Podivínský v. r.
 
Příloha č. 1 k vyhlášce č. 450/2013 Sb.
Seznam souřadnic (S-JTSK) jednotlivých vrcholů geometrických obrazců, kterými jsou stanoveny hranice Národní přírodní rezervace Špraněk
Geometrický obrazec č. 1 - hranice Národní přírodní rezervace Špraněk
 
číslo bodu
souřadnice - Y [m]
souřadnice - X [m]
pořadí bodu v obrazci
16001280002
570493,54
1110341,67
1
16000990021
570497,41
1110351,24
2
16000990022
570495,80
1110366,39
3
16000990023
570489,90
1110396,74
4
16000990024
570474,88
1110421,03
5
16000990025
570453,28
1110448,37
6
16000990026
570435,29
1110466,06
7
16000990027
570410,27
1110485,73
8
16000990028
570382,84
1110507,48
9
16000990029
570371,67
1110534,24
10
Nahrávám...
Nahrávám...