dnes je 22.4.2024

Input:

447/2013 Sb., Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Králický Sněžník a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

č. 447/2013 Sb., Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Králický Sněžník a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
VYHLÁŠKA
ze dne 19. prosince 2013
o vyhlášení Národní přírodní rezervace Králický Sněžník a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 79 odst. 4 písm. h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 349/2009 Sb.:
§ 1
Vymezení národní přírodní rezervace
(1) Vyhlašuje se Národní přírodní rezervace Králický Sněžník (dále jen „národní přírodní rezervace”).
(2) Národní přírodní rezervace se rozkládá na území Pardubického kraje, v katastrálních územích Horní Morava a Velká Morava a na území Olomouckého kraje, v katastrálních územích Sklené u Malé Moravy a Stříbrnice. Hranice národní přírodní rezervace se stanoví uzavřeným geometrickým obrazcem s přímými stranami, jehož vrcholy jsou určeny souřadnicemi jednotné trigonometrické sítě katastrální1) . Seznamy souřadnic vrcholů geometrického obrazce tak, jak jdou v obrazci za sebou, jsou uvedeny v příloze č. 1 k této vyhlášce.
(3) Ochranné pásmo národní přírodní rezervace se rozkládá na území Pardubického kraje, v katastrálních územích Horní Morava a Velká Morava a na území Olomouckého kraje, v katastrálních územích Sklené u Malé Moravy, Hynčice pod Sušinou, Chrastice a Stříbrnice. Hranice ochranného pásma národní přírodní rezervace se stanoví uzavřenými geometrickými obrazci s přímými stranami, jejichž vrcholy jsou určeny souřadnicemi jednotné trigonometrické sítě katastrální1) . Seznamy souřadnic vrcholů geometrických obrazců tak, jak jdou v obrazcích za sebou, jsou uvedeny v příloze č. 2 k této vyhlášce.
(4) Orientační grafické znázornění území národní přírodní rezervace a jejího ochranného pásma je uvedeno v příloze č. 3 k této vyhlášce.
§ 2
Předmět ochrany
Předmětem ochrany národní přírodní rezervace jsou
a) přirozené lesní porosty tvořené především společenstvy horských, podmáčených a rašelinných smrčin, acidofilních a květnatých bučin, suťových lesů a olšin,
b) přirozená bezlesí tvořená především společenstvy arktoalpínských trávníků, lavinových drah s vysokostébelnými nivami, acidofilní vegetace alpínských drolin, acidofilní vegetace alpínských skal a štěrbinové vegetace silikátových skal a drolin,
c) mokřady tvořené především společenstvy vrchovištních rašelinišť, pramenišť a potočních niv a
d) populace vzácných a ohrožených druhů rostlin zejména zvonku vousatého (Campanula barbata) a řeřišnice Opizovy (Cardamine amara subsp. opizii), včetně jejich biotopů.
§ 3
Bližší ochranné podmínky
Jen se souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody lze v národní přírodní rezervaci
a) povolovat nebo provádět změny druhů pozemků nebo způsobů jejich využití2) ,
b) povolovat nebo provádět geologické práce spojené se zásahem do území,
c) upravovat povrch pozemních komunikací s použitím jiného než místního přírodního materiálu stejného geologického původu,
d) vyznačovat turistické trasy, cyklistické trasy, hippotrasy nebo zimní běžecké tratě,
e) povolovat a provádět zásahy do koryt nebo břehů vodních toků, nebo
f) umožňovat volný
Nahrávám...
Nahrávám...