dnes je 16.7.2024

Input:

440/2020 Sb., Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

č. 440/2020 Sb., Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 30. října 2020 č. 1109
o přijetí krizového opatření
V návaznosti na usnesení vlády č. 957 ze dne 30. září 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 6 odst. 1 písm. b) a odst. 2 písm. e) krizového zákona.

Vláda
I. nařizuje
1.  s účinností od 2. listopadu 2020 00:00 hod. hejtmanům krajů a primátorovi hlavního města Prahy v místech, kde je taková potřeba, určit školu nebo školské zařízení zřízené krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí, jehož předmětem činnosti jsou úkoly v oblasti školství, které budou vykonávat nezbytnou péči o děti ve věku od 3 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou:
-  zaměstnanci bezpečnostních sborů,
-  zaměstnanci obecní policie,
-  zaměstnanci poskytovatelů zdravotních služeb,
-  zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
-  zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
-  sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
-  sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů,
-  zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
-  zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
-  zaměstnanci Finanční
Nahrávám...
Nahrávám...