dnes je 23.6.2024

Input:

433/2020 Sb., Vyhláška o údajích vedených v katalogu cloud computingu

č. 433/2020 Sb., Vyhláška o údajích vedených v katalogu cloud computingu
VYHLÁŠKA
ze dne 23. října 2020
o údajích vedených v katalogu cloud computingu
Ministerstvo vnitra stanoví podle § 12 odst. 1 písm. g) zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 12/2020 Sb.:
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška stanoví údaje, které se vedou v katalogu cloud computingu o
a)  poptávce cloud computingu,
b)  nabídce cloud computingu,
c)  cloud computingu využívaném orgány veřejné správy.
§ 2
Vymezení pojmů
Pro účely této vyhlášky se rozumí
a)  třídou cloud computingu cloud computing ve formě infrastruktury, cloud computing ve formě platformy a cloud computing ve formě aplikačního programového vybavení,
b)  typem cloud computingu množina cloud computingů, které mají stejný účel, způsob plnění funkcionality cloud computingu a základní parametry,
c)  oblastí cloud computingu skupina typů cloud computingů v rámci třídy cloud computingu, které plní obdobnou funkcionalitu cloud computingu,
d)  základním parametrem cloud computingu údaj popisující objemové, výkonové, cenové nebo jiné vlastnosti cloud computingu,
e)  bezpečnostní certifikací cloud computingu potvrzení, že cloud computing má vlastnosti vyžadované pro zařazení do příslušné bezpečnostní úrovně pro využívání cloud computingu orgány veřejné správy, požadované právním předpisem upravujícím kybernetickou bezpečnost,
f)  bezpečnostní úrovní bezpečnostní úroveň podle právního předpisu upravujícího kybernetickou bezpečnost.
§ 3
Údaje vedené o poptávce cloud computingu
V katalogu cloud computingu se o poptávce cloud computingu vedou
a)  údaje identifikující poptávku cloud computingu, jimiž jsou
1.  název poptávaného cloud computingu,
2.  doba platnosti poptávky cloud computingu,
3.  doba předpokládaného využívání poptávaného cloud computingu,
b)  údaje identifikující orgán veřejné správy, který cloud computing poptává, jimiž jsou
1.  název orgánu veřejné správy,
2.  identifikátor orgánu veřejné moci přidělený orgánu veřejné správy,
c)  údaje charakterizující poptávaný cloud computing, jimiž jsou
1.  třída poptávaného cloud computingu,
2.  oblast poptávaného cloud computingu,
3.  typ poptávaného cloud computingu,
4.  základní parametry poptávaného cloud computingu,
5.  bezpečnostní úroveň poptávaného cloud computingu,
6.  bezpečnostní certifikace poptávaného cloud computingu.
§ 4
Údaje vedené o nabídce cloud computingu
V katalogu cloud computingu se o nabídce cloud computingu vedou
a)  údaje identifikující nabídku cloud computingu, jimiž jsou
1.  název nabízeného cloud computingu,
2.  identifikační údaj poptávky cloud computingu, na který nabídka cloud computingu reaguje,
3.  doba platnosti nabídky cloud computingu,
b)  údaje identifikující poskytovatele cloud computingu, který cloud computing nabízí, jimiž jsou
1.  u právnické osoby obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby nebo obdobné číslo přidělované v zahraničí a její sídlo, je-li v zahraničí,
2.  u podnikající fyzické osoby obchodní firma nebo jméno, popřípadě jména, a příjmení, včetně odlišujícího dodatku nebo dalšího označení, identifikační číslo
Nahrávám...
Nahrávám...