dnes je 27.5.2024

Input:

427/2013 Sb., Vyhláška o předkládání výkazů obchodníky s cennými papíry České národní bance

č. 427/2013 Sb., Vyhláška o předkládání výkazů obchodníky s cennými papíry České národní bance
[zrušeno č. 424/2017 Sb.]
VYHLÁŠKA
ze dne 6. prosince 2013
o předkládání výkazů obchodníky s cennými papíry České národní bance
Česká národní banka stanoví podle § 41 odst. 3 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 227/2013 Sb.:
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška upravuje obsah, formu, lhůty a způsob sestavování a předkládání výkazů České národní bance obchodníky s cennými papíry.
§ 2
Vymezení pojmů
Pro účely této vyhlášky se rozumí
a) datovým souborem elektronické seskupení údajů s předem definovanými datovými strukturami, které jsou informačním systémem metodicky popsány, předávány a zpracovávány jako celek,
b) zabezpečovací značkou údaje v elektronické podobě, které jsou připojené k datové zprávě a které splňují tyto požadavky:
1. jsou jednoznačně spojené s označující osobou a umožňují její identifikaci prostřednictvím vydaného certifikátu,
2. byly vytvořeny a připojeny k datové zprávě pomocí prostředků pro vytváření elektronických značek, které označující osoba může udržet pod svou výhradní kontrolou, a
3. jsou k datové zprávě, ke které se vztahují, připojeny takovým způsobem, že je možné zjistit jakoukoli následnou změnu dat,
c) cenným papírem i zaknihovaný cenný papír.
§ 3
Členění vykazujících osob
Osobami, které předkládají České národní bance informace podle této vyhlášky, jsou:
a) obchodník s cennými papíry, který je bankou,
b) obchodník s cennými papíry, který je pobočkou zahraniční banky,
c) obchodník s cennými papíry, který není bankou nebo pobočkou zahraniční banky,
d) organizační složka zahraniční osoby, která má povolení orgánu dohledu jiného státu k poskytování investičních služeb a není pobočkou zahraniční banky, a
e) investiční společnost a zahraniční osoba s povolením podle § 481 zákona upravujícího investiční společnosti a investiční fondy, která není srovnatelná s investičním fondem, pokud obhospodařují majetek zákazníka, jehož součástí je investiční nástroj, na základě volné úvahy v rámci smluvního ujednání (portfolio management)1) .
§ 4
Výkazy na individuálním základě
(1) Vykazující osoba podle § 3 sestavuje k poslednímu dni kalendářního měsíce a předkládá do 23 dnů po skončení sledovaného kalendářního měsíce, k němuž se vztahují, tyto výkazy:
1. MKT (ČNB) 41-12 „Informace o pokynech”,
2. MKT (ČNB) 42-12 „Informace o obchodech”,
3. MKT (ČNB) 43-12 „Informace o nástrojích” a
4. MKT (ČNB) 44-12 „Informace o osobách”.
(2) Vykazující osoba sestavuje k poslednímu dni kalendářního měsíce a překládá do 20 dnů v případě vykazujících osob podle § 3 písm. a) a b) a do 21 dnů v případě vykazujících osob podle § 3 písm. c) až e), po skončení sledovaného kalendářního měsíce, k němuž se vztahují, tyto výkazy:
1. MKT (ČNB) 51-12 „Přehled o cenných papírech v majetku zákazníků”,
2. MKT (ČNB) 52-12 „Přehled o ostatních investičních nástrojích v majetku zákazníků” a
3. MKT (ČNB) 53-12 „Přehled o peněžních prostředcích v majetku zákazníků”.
(3) Vykazující osoba podle § 3 písm. c) a d) sestavuje k poslednímu dni kalendářního čtvrtletí a předkládá do 30 dnů po skončení sledovaného
Nahrávám...
Nahrávám...