dnes je 13.7.2024

Input:

399/2021 Sb., Vyhláška o úvěrových ukazatelích

č. 399/2021 Sb., Vyhláška o úvěrových ukazatelích
VYHLÁŠKA
ze dne 25. října 2021
o úvěrových ukazatelích
Česká národní banka stanoví podle § 45a odst. 6 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 219/2021 Sb.:
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška upravuje způsob a pravidla výpočtu úvěrových ukazatelů včetně vymezení jednotlivých položek, které jsou součástí výpočtu.
§ 2
Ukazatel LTV
Osoba oprávněná poskytovat spotřebitelský úvěr (dále jen „poskytovatel úvěru”) vypočte ukazatel LTV, který je vyjádřen v procentech, podle vzorce
 
 
L
 
LTV =
× 100,
 
V
 

kde
L  označuje celkovou výši dluhů spotřebitele ze spotřebitelských úvěrů zajištěných stejnou obytnou nemovitostí podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 (dále jen „obytná nemovitost”)1) vypočtenou podle vzorce

L = NL + OL,
kde
NL  označuje celkovou výši jistiny nově poskytovaného spotřebitelského úvěru zajištěného obytnou nemovitostí,
OL  označuje celkovou výši dluhů spotřebitele, včetně dosud nečerpaných jistin, z již sjednaných spotřebitelských úvěrů zajištěných stejnou obytnou nemovitostí jako nově poskytovaný spotřebitelský úvěr,
V  označuje hodnotu obytné nemovitosti zajišťující nově poskytovaný spotřebitelský úvěr stanovenou podle § 113 odst. 3 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, ve znění pozdějších předpisů, přičemž u spotřebitelského úvěru určeného na výstavbu či rekonstrukci obytné nemovitosti jde o takto stanovenou hodnotu obytné nemovitosti po dokončení její výstavby či rekonstrukce.
§ 3
Ukazatel DSTI
Poskytovatel úvěru vypočte ukazatel DSTI, který je vyjádřen v procentech, podle vzorce
 
 
DS
 
DSTI =
——
× 100,
 
I
 

kde
DS  označuje výdaje spotřebitele, které vyplývají z celkové výše dluhů spotřebitele podle § 4, vypočtené podle vzorce


kde
Pij  označuje j-tou splátku jistiny, splátku úroků a přímo související platbu v souvislosti s i-tým dluhem spotřebitele, jenž je součástí celkové výše dluhů spotřebitele,
ti  zbytkovou splatnost i-tého dluhu v měsících,
I  označuje příjmy spotřebitele, kterými se rozumí výše měsíčních příjmů po zdanění obezřetně vyhodnocených jako stálé na základě prokazatelně doložené příjmové historie za dostatečně dlouhé období; příjmy zahrnují příjmy ze závislé činnosti, příjmy ze samostatné činnosti, důchody z důchodového pojištění, dávky z doplňkového penzijního spoření, dávky z penzijního připojištění, dávky pro osoby se zdravotním postižením, dávky nemocenského pojištění, výživné a další podobné pravidelné příjmy, příjmy z nájmu nebo pachtu nemovitých věcí, příjmy z finančních nástrojů a případně další prokazatelně dlouhodobě udržitelné příjmy.
§ 4
Ukazatel DTI
Poskytovatel úvěru vypočte ukazatel DTI podle vzorce
 
 
D
 
DTI =
——
,
 
12I
 

kde
D  označuje celkovou výši dluhů spotřebitele vypočtenou podle vzorce

D = L + OD,
kde
L  označuje celkovou výši dluhů spotřebitele ze spotřebitelských úvěrů zajištěných stejnou obytnou nemovitostí vypočtenou obdobně jako pro účely ukazatele LTV,
OD  označuje celkovou výši dluhů spotřebitele z již sjednaných úvěrů jiných než zahrnutých do výpočtu položky L, včetně dosud nečerpaných jistin z takovýchto úvěrů,
I  označuje příjmy spotřebitele podle § 3.
§ 5
(1)  Poskytovatel úvěru před
Nahrávám...
Nahrávám...