dnes je 21.3.2023

Input:

393/2020 Sb., Vyhláška o digitální technické mapě kraje

č. 393/2020 Sb., Vyhláška o digitální technické mapě kraje
VYHLÁŠKA
ze dne 22. září 2020
o digitální technické mapě kraje
Český úřad zeměměřický a katastrální stanoví podle § 20 odst. 1 písm. i) až m) zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění zákona č. 380/2009 Sb. a zákona č. 47/2020 Sb.:
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška upravuje
a) strukturu a obsah digitální technické mapy kraje (dále jen „digitální technická mapa”) včetně rozdělení údajů na veřejné a neveřejné,
b) charakteristiky přesnosti údajů o poloze a výšce objektů a zařízení, které tvoří obsah digitální technické mapy,
c) zjednodušený způsob vedení údajů digitální technické mapy,
d) údaje, které stavebník předává do digitální technické mapy při vzniku, změně nebo zániku objektu nebo zařízení, a jejich strukturu,
e) výměnný formát digitální technické mapy (dále jen „výměnný formát”),
f) formy a podmínky poskytování údajů z digitální technické mapy,
g) obsah seznamu vlastníků, provozovatelů a správců dopravní a technické infrastruktury a
h) obsah seznamu editorů digitální technické mapy a osob, které za editora plní jeho editační povinnost.
§ 2
Obsah digitální technické mapy
(1) O objektech a zařízeních dopravní a technické infrastruktury a o jejich ochranných a bezpečnostních pásmech se v digitální technické mapě vedou tyto údaje:
a) druh v členění podle kategorie, skupiny a typu,
b) vlastnosti,
c) vlastník,
d) správce nebo provozovatel,
e) údaje o umístění a průběhu,
f) identifikační číslo stavby podle stavebního zákona, pokud bylo přiděleno,
g) identifikátor změny, datum změny a osoba, která změnu do digitální technické mapy zapsala,
h) osoba oprávněná k editaci,
i) systémový identifikátor objektu nebo zařízení v editačním informačním systému editora, pokud je mu takový identifikátor přidělen, a
j) evidenční číslo objektu nebo zařízení v evidenci editora, pokud je mu evidenční číslo přiděleno.
(2) Podrobnosti údajů podle odstavce 1 písm. a) a b) jsou stanoveny v příloze č. 1 k této vyhlášce.
(3) O vybraných stavebních a technických objektech a zařízeních a vybraných přírodních objektech na zemském povrchu, pod ním nebo nad ním, které charakterizují základní prostorové uspořádání území (dále jen „základní prostorová situace”), se v digitální technické mapě vedou tyto údaje:
a) kategorie, skupina a typ,
b) vlastnosti,
c) údaje o umístění a průběhu,
d) identifikační číslo stavby podle stavebního zákona, pokud bylo přiděleno,
e) identifikátor změny, datum změny a osoba, která změnu do digitální technické mapy zapsala, a
f) osoba oprávněná k editaci.
(4) Podrobnosti údajů podle odstavce 3 písm. a) a b) jsou stanoveny v příloze č. 1 k této vyhlášce.
(5) O záměrech na provedení změn dopravní a technické infrastruktury1) se v digitální technické mapě vedou tyto údaje:
a) kategorie, skupina a typ,
b) vlastnosti, pokud jsou známy,
c) osoba, o jejíž záměr se jedná,
d) údaje o průběhu zamýšleného objektu nebo zařízení,
e) identifikátor změny, datum změny a osoba, která změnu do digitální technické mapy zapsala,
f) osoba oprávněná k editaci,
g) systémový identifikátor záměru v editačním informačním systému
Nahrávám...
Nahrávám...