dnes je 21.7.2024

Input:

38/2022 Sb., Vyhláška o kontrole provozovaného systému vytápění a kombinovaného systému vytápění a větrání

č. 38/2022 Sb., Vyhláška o kontrole provozovaného systému vytápění a kombinovaného systému vytápění a větrání
VYHLÁŠKA
ze dne 22. února 2022
o kontrole provozovaného systému vytápění a kombinovaného systému vytápění a větrání
Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 14 odst. 4 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění zákona č. 165/2012 Sb., zákona č. 318/2012 Sb., zákona č. 310/2013 Sb. a zákona č. 103/2015 Sb., (dále jen „zákon”) k provedení § 6a odst. 6 zákona:
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška zapracovává příslušný předpis Evropské unie1) a upravuje
a)  způsob určení jmenovitého výkonu provozovaného systému vytápění nebo kombinovaného systému vytápění a větrání,
b)  rozsah, četnost a způsob provádění kontroly systému vytápění a kombinovaného systému vytápění a větrání,
c)  vzor a obsah zprávy o kontrole systému vytápění a
d)  požadavky na automatizační a řídicí systém budovy.
§ 2
Zdroj tepla
Pro účely této vyhlášky se rozumí zdrojem tepla část systému vytápění nebo kombinovaného systému vytápění a větrání, která vyrábí tepelnou energii k ohřevu kapaliny nebo vzduchu určeného pro prostorové vytápění pomocí
1.  spalování paliv,
2.  přímé přeměny elektrické energie na tepelnou energii,
3.  využití energie prostředí nebo zpětného získávání tepla ze vzduchu odváděného z budovy tepelným čerpadlem,
4.  změny vlnové délky elektromagnetického záření, nebo
5.  přímého využití energie prostředí.
§ 3
Způsob určení jmenovitého výkonu provozovaného systému vytápění nebo kombinovaného systému vytápění a větrání
Jmenovitý výkon provozovaného systému vytápění nebo kombinovaného systému vytápění a větrání se určí jako součet jmenovitých výkonů všech instalovaných zdrojů tepla nebo přípojných výkonů odběrného místa soustavy zásobování tepelnou energií. Pro obytné budovy se uvažují pouze zdroje, které zásobují teplem více než jednu jednotku.
§ 4
Rozsah a četnost kontroly systému vytápění nebo kombinovaného systému vytápění a větrání
(1)  Kontrola systému vytápění nebo kombinovaného systému vytápění a větrání se vztahuje na přístupné části zdroje tepla s výjimkou zdroje tepla, který je výhradně využíván pro technologické procesy, systém rozvodu a sdílení tepelné energie, systém regulace a automatizační a řídicí systém. V případě kombinovaného systému vytápění a větrání se kontrola vztahuje také na systém nuceného větrání, pokud je jeho součástí ohřev vzduchu. Kontrola systému nuceného větrání se neprovádí, pokud tato kontrola byla v budově provedena již v rámci kontroly systému klimatizace a kombinovaných systémů klimatizace a větrání podle právního předpisu upravujícího kontrolu provozovaných systémů klimatizace a kombinovaných systémů klimatizace a větrání.
(2)  Kontrola systému vytápění nebo kombinovaného systému vytápění a větrání nově uvedeného do provozu musí být provedena do 3 let od uvedení do provozu. Následně se provádí kontrola v četnosti podle odstavce 3.
(3)  U již provozovaného systému vytápění nebo kombinovaného systému vytápění a větrání musí být kontrola prováděna pravidelně, a to nejméně jednou za 5 let.
§ 5
Způsob provádění kontroly systému vytápění nebo
Nahrávám...
Nahrávám...