dnes je 23.5.2024

Input:

371/2003 Sb., Vyhláška, kterou se stanoví Program statistických zjišťování na rok 2004

č. 371/2003 Sb., Vyhláška, kterou se stanoví Program statistických zjišťování na rok 2004
[zrušeno č. 276/2023 Sb.]
VYHLÁŠKA
ze dne 27. října 2003,
kterou se stanoví Program statistických zjišťování na rok 2004
Český statistický úřad stanoví podle § 27 písm. b) zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění zákona č. 411/2000 Sb., (dále jen „zákon”) k provedení § 10 odst. 1 zákona:
§ 1
Program statistických zjišťování na rok 2004 (dále jen „Program”) je uveden v přílohách č. 1. a 2.
§ 2
(1) Kromě údajů charakterizovaných v příloze u jednotlivých statistických zjišťování obsahuje statistické zjišťování též identifikační údaje zpravodajské jednotky, a to u právnické osoby obchodní firmu nebo název a její sídlo a u fyzické osoby podnikající jméno, příjmení, popřípadě obchodní firmu a místo podnikání. U obou typů zpravodajských jednotek dále identifikační číslo, převažující činnost ve sledovaném období, jméno a příjmení osoby, která výkaz sestavila, a podle možnosti též její telefonní a faxové číslo a adresu elektronické pošty. V případě, že za zpravodajskou jednotku vyplňuje výkaz jiný subjekt (např. účetní firma), který jedná na základě zmocnění k zastoupení nebo uzavřené smlouvy, uvede se též jméno a příjmení osoby, která výkaz vyplnila, a podle možností její telefonní a faxové číslo a adresa elektronické pošty.
(2) Statistická zjišťování týkající se zdravotnictví, sociálních a kulturních zařízení, škol a školských zařízení obsahují též interní resortní kódové označení vnitřní jednotky a obchodní firmu nebo název a identifikační číslo zakladatele nebo zřizovatele.
§ 3
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2004.
 
Předseda:
Ing. Fischer, CSc. v. r.
 
Příloha č. 1 k vyhlášce č. 371/2003 Sb.
PROGRAM STATISTICKÝCH ZJIŠŤOVÁNÍ
na rok 2004
Statistická zjišťování prováděná Českým statistickým úřadem
 
1.
P 3-04
Čtvrtletní výkaz pro ekonomické subjekty vybraných produkčních odvětví
2.
P 4-01
Roční výkaz pro malé ekonomické subjekty vybraných produkčních odvětví
3.
P 5-01
Roční výkaz ekonomických subjektů vybraných produkčních odvětví
4.
Zem 1-12
Měsíční výkaz o porážkách hospodářských zvířat
5.
Zem 7-04
Čtvrtletní výkaz o prodeji rostlinných výrobků
6.
Zem 3-04
Čtvrtletní výkaz o drůbeži
7.
Zem 1-02
Výkaz o chovu skotu
8.
Zem 2-02
Výkaz o chovu prasat
9.
Zem 1-01
Soupis hospodářského zvířectva k 1. 4. 2004
10.
Osev 3-01
Výkaz o plochách osevů zemědělských plodin
11.
Zem 6-01
Roční výkaz o sklizni zemědělských plodin
12.
Zem V 6 až 10
Odhady sklizně zemědělských plodin
13.
Les 8-01
Roční výkaz odvětvových ukazatelů v lesnictví
14.
Prům 1-12
Měsíční výkaz v průmyslu
15.
Prům 2-12
Měsíční výkaz o produkci průmyslových výrobků a služeb
16.
Prům 2-01
Roční výkaz v průmyslu
17.
Stav 1-12
Měsíční výkaz ve stavebnictví
18.
Stav 2-12
Měsíční výkaz o stavebních povoleních a o zrušení bytů
19.
Stav 6-04
Čtvrtletní výkaz stavebních zakázek
20.
Stav 8-04
Čtvrtletní výkaz o bytové výstavbě
21.
Stav 4-99
Hlášení o odstranění stavby (budovy) pro bydlení nebo zrušení celého bytu
22.
Stav 7-99
Hlášení o dokončení stavby (budovy) v níž je alespoň jeden byt
Nahrávám...
Nahrávám...