dnes je 3.10.2023

Input:

361/2019 Sb., Vyhláška o vzoru průkazu zaměstnance a státního zaměstnance pověřeného výkonem kontroly elektronických komunikací a poštovních služeb

č. 361/2019 Sb., Vyhláška o vzoru průkazu zaměstnance a státního zaměstnance pověřeného výkonem kontroly elektronických komunikací a poštovních služeb
VYHLÁŠKA
ze dne 20. prosince 2019
o vzoru průkazu zaměstnance a státního zaměstnance pověřeného výkonem kontroly elektronických komunikací a poštovních služeb

  
Ve znění tiskové opravy uveřejněné v částce 4/2020 Sbírky zákonů.
Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 150 odst. 2 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění zákona č. 110/2007 Sb., zákona č. 153/2010 Sb., zákona č. 468/2011 Sb., zákona č. 214/2013 Sb. a zákona č. 258/2014 Sb., k provedení § 113 odst. 8 zákona o elektronických komunikacích, a podle § 41 odst. 3 zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění zákona č. 95/2005 Sb., zákona č. 221/2012 Sb., zákona č. 258/2014 Sb., k provedení § 37 odst. 2 písm. a) zákona o poštovních službách:
§ 1
Vzor průkazu státního zaměstnance pověřeného výkonem kontroly v oblasti elektronických komunikací a poštovních služeb je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce. Průkaz se umísťuje na rubovou stranu průkazu státního zaměstnance podle jiného právního předpisu1) .
§ 2
Vzor průkazu zaměstnance pověřeného výkonem kontroly v oblasti elektronických komunikací a poštovních služeb je uveden v příloze č. 2 k této vyhlášce.
§ 3
Zrušovací ustanovení
Vyhláška č. 209/2017 Sb., o vzoru průkazu zaměstnance Českého telekomunikačního úřadu pověřeného výkonem kontroly elektronických komunikací a poštovních služeb, se zrušuje.
§ 4
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2020.
 
Ministr:
doc. Ing. Havlíček, Ph.D., MBA, v. r.
 
Příloha č. 1 k vyhlášce č. 361/2019 Sb.
Vzor průkazu státního zaměstnance pověřeného výkonem kontroly elektronických komunikací a poštovních služeb
1. Popis rubové strany průkazu
Na rubové straně průkazu státního zaměstnance jsou na prvním až druhém řádku uvedena slova „PRŮKAZ STÁTNÍHO ZAMĚSTNANCE POVĚŘENÉHO VÝKONEM KONTROLY ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ A POŠTOVNÍCH SLUŽEB”. Na třetím řádku jsou uvedena slova „Držitel služebního průkazu státního zaměstnance Českého telekomunikačního úřadu”. Na čtvrtém řádku jsou uvedena slova „Číslo služebního průkazu” včetně čísla v rámečku. Na pátém a šestém řádku jsou uvedena slova „je pověřenou osobou k výkonu kontroly elektronických komunikací a poštovních služeb”. Ve spodní části na sedmém řádku vlevo jsou uvedeny místo a datum vydání slovy „V Praze dne” a
Nahrávám...
Nahrávám...