dnes je 23.6.2024

Input:

329/2020 Sb., Vyhláška o seznamu položek popisu informačního systému veřejné správy, ve znění účinném k 1.7.2023

č. 329/2020 Sb., Vyhláška o seznamu položek popisu informačního systému veřejné správy, ve znění účinném k 1.7.2023
VYHLÁŠKA
ze dne 28. července 2020
o seznamu položek popisu informačního systému veřejné správy a soukromoprávního systému pro využívání údajů
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
6/2022 Sb.
(k 1.2.2022)
mění § 1 a vkládá novou přílohu č. 2
127/2023 Sb.
(k 1.7.2023)
mění přílohy; nová přechodná ustanovení
Ministerstvo vnitra stanoví podle § 69 odst. 3 písm. a) zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění zákona č. 12/2020 Sb.:
§ 1
(1)  Seznam položek popisu informačního systému veřejné správy je stanoven v příloze č. 1 k této vyhlášce.
(2)  Seznam položek popisu soukromoprávního systému pro využívání údajů je stanoven v příloze č. 2 k této vyhlášce.
§ 2
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. srpna 2020.
 
Ministr:
Hamáček v. r.
 
* * *
Článek II vyhl. č. 127/2023 Sb. zní:
Čl. II
Přechodná ustanovení
1. Správce informačního systému veřejné správy a správce soukromoprávního systému pro využívání údajů zašlou Digitální a informační agentuře podklady pro zápis údajů podle vyhlášky č. 329/2020 Sb., o seznamu položek popisu informačního systému veřejné správy a soukromoprávního systému pro využívání údajů, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, s výjimkou podkladů pro zápis údajů, které zaslali Ministerstvu vnitra nebo Digitální a informační agentuře podle vyhlášky č. 329/2020 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.
2. Správce informačního systému veřejné správy a správce soukromoprávního systému pro využívání údajů zasílají Digitální a informační agentuře údaj o datu zahájení a ukončení zkušebního provozu jimi spravovaného informačního systému veřejné správy nebo soukromoprávního systému pro využívání údajů, pokud zkušební provoz nebyl ukončen nejpozději den přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.
Příloha č. 1 k vyhlášce č. 329/2020 Sb.
Seznam položek popisu informačního systému veřejné správy
Použité zkratky: „A” = aplikačně definováno; „ICT” = informační a komunikační technologie; „ISVS” = informační systém veřejné správy; „N” = nepovinné; „P” = povinné; „PP” = podmíněně povinné.
 
Závaznost
(„A” = doplní aplikace; „N” = možno vyplnit; „P” = nutno vyplnit; „PP” = nutno vyplnit, pokud nastane předmětná skutečnost)
Název položky
Popis položky
POPISNÉ ÚDAJE
P
NÁZEV ISVS
název ISVS, který používá správce ISVS
P
URČENY INFORMAČNÍ SYSTÉM
uvedení, zda se jedná o určený ISVS podle zákona o informačních systémech veřejné správy (příznak: „ANO/NE”)
P
DATUM VYTVOŘENÍ ISVS
datum způsobilosti ISVS poskytovat služby uživateli ISVS v produkčním provozu
PP
DATUM LIKVIDACE ISVS
datum trvalého ukončení poskytování služeb ISVS
P
KONTAKT
adresa elektronické pošty a poštovní adresa, na kterých lze žádat informace o ISVS
P
CHARAKTERISTIKA ISVS
stručný popis ISVS, charakteristika účelu ISVS spolu s charakteristikou zpracovávaných dat a použitá architektura ISVS
N
KOMENTÁŘ
Další informace, které správce ISVS považuje za nutné uvést o ISVS. V případě, že došlo k trvalému ukončení poskytování služeb ISVS, se v této položce může uvést důvod trvalého ukončení poskytování služeb ISVS.
Nahrávám...
Nahrávám...