dnes je 27.5.2024

Input:

333/2022 Sb., Nařízení vlády o zajištění dodávek plynu

č. 333/2022 Sb., Nařízení vlády o zajištění dodávek plynu
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 27. října 2022
o zajištění dodávek plynu
Vláda nařizuje podle § 19d odst. 2 písm. a) a b) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 287/2022 Sb.:
§ 1
Předmět úpravy
Toto nařízení v návaznosti na nastalou mimořádnou tržní situaci na trhu s plynem
a) určuje obchodníky s plynem, kterým se stanoví povinnost dodávky plynu zákazníkům na trhu s plynem,
b) stanoví povinnost nabídky plynu pro určené dodavatele plynu a další obchodníky s plynem pro zajištění dodávek plynu podle energetického zákona a tohoto nařízení vlády a
c) stanoví podmínky, za kterých vzniká
1. určeným dodavatelům plynu povinnost dodávky plynu zákazníkům a
2. obchodníkům s plynem s povinností nabídky plynu povinnost nabídky plynu určeným dodavatelům plynu a dalším obchodníkům s plynem.
§ 2
Povinnost dodávky plynu pro zákazníky
(1) Určeným dodavatelem plynu je obchodník s plynem, kterému toto nařízení pro období, na které vláda jiným právním předpisem1) stanovila ceny plynu v mimořádné tržní situaci, ukládá povinnost dodávky plynu v rozsahu a za podmínek stanovených tímto nařízením.
(2) Povinnost dodávky plynu pro období, na které vláda jiným právním předpisem1) stanovila ceny plynu v mimořádné tržní situaci, má obchodník s plynem, který je
a) podle § 19g energetického zákona povinen zajišťovat dodávky plynu v mimořádné tržní situaci za stanovenou cenu, a to do odběrných míst uvnitř vymezeného území držitele licence na distribuci plynu podle § 12a odst. 1 energetického zákona,
b) podle § 19g energetického zákona a v rozsahu podle jiného právního předpisu1) povinen zajišťovat dodávky elektřiny v mimořádné tržní situaci za stanovenou cenu, nejedná-li se o obchodníka s plynem podle písmene a), nebo
c) ke dni nabytí účinnosti tohoto nařízení v systému operátora trhu registrovaným dodavatelem plynu přiřazeným nejméně k 50 000 odběrných míst zákazníků registrovaných v systému operátora trhu, nejedná-li se o obchodníka s plynem podle písmene a) nebo b).
(3) Určený dodavatel plynu zajistí dodávku plynu každému zákazníkovi, který
a) jej o dodávku plynu do odběrného místa požádá,
b) spadá ve vztahu k odběrnému místu do kategorie zákazníků, pro které vláda jiným právním předpisem1) stanovila ceny plynu v mimořádné tržní situaci,
c) splní věcné podmínky pro uplatnění stanovených cen plynu do odběrného místa způsobem podle jiného právního předpisu1) ,
d) nemá pro období, na které vláda jiným právním předpisem1) stanovila ceny plynu v mimořádné tržní situaci, zajištěnou dodávku plynu do odběrného místa od jiného dodavatele plynu a
e) nemá právo na zajištění dodávky plynu do odběrného místa podle § 19g energetického zákona.
(4) Určený dodavatel plynu může odmítnout zajistit dodávku plynu zákazníkovi, který je vůči určenému dodavateli plynu v prodlení s úhradou jakékoliv platby za dodávku plynu nebo související služby.
(5) Pokud zákazník podle odstavce 3 požádá určeného dodavatele plynu o zajištění dodávek plynu do odběrného místa, sjedná určený dodavatel plynu se zákazníkem smlouvu o dodávce
Nahrávám...
Nahrávám...