dnes je 27.5.2024

Input:

305/2020 Sb., Vyhláška o stanovení způsobu zahrnutí kompenzace do výše úhrad za hrazené služby poskytnuté v roce 2020, ve znění účinném k 28.4.2021

č. 305/2020 Sb., Vyhláška o stanovení způsobu zahrnutí kompenzace do výše úhrad za hrazené služby poskytnuté v roce 2020, ve znění účinném k 28.4.2021
VYHLÁŠKA
ze dne 23. června 2020
o stanovení způsobu zahrnutí kompenzace do výše úhrad za hrazené služby poskytnuté v roce 2020
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
172/2021 Sb.
(k 28.4.2021)
mění § 14, § 15, § 17 a přílohy; vkládá § 20a
Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 1 odst. 2 zákona č. 301/2020 Sb., o kompenzacích osobám poskytujícím hrazené zdravotní služby zohledňujících dopady epidemie onemocnění COVID-19 v roce 2020, (dále jen „kompenzační zákon”):
§ 1
(1) Tato vyhláška za účelem stanovení způsobu zahrnutí kompenzace do výše úhrad za hrazené služby poskytnuté v roce 2020 stanoví:
a) kompenzační hodnoty bodu (dále jen „hodnota bodu”),
b) kompenzační výši úhrad za hrazené služby (dále jen „výše úhrad”) poskytované pojištěncům podle § 2 odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon”) a za hrazené služby poskytované pojištěncům z ostatních členských států Evropské unie, členských států Evropského hospodářského prostoru a Švýcarské konfederace podle přímo použitelných předpisů Evropské unie upravujících koordinaci systémů sociálního zabezpečení1) a pojištěncům dalších států, se kterými má Česká republika uzavřeny mezinárodní smlouvy o sociálním zabezpečení vztahující se i na oblast hrazených služeb2) , (dále jen „zahraniční pojištěnec”),
c) kompenzační regulační omezení pro úhrady uvedené v § 3 až 20 (dále jen „regulační omezení”) a
d) výši záloh na kompenzaci.
(2) Poskytovatelem podle této vyhlášky je
a) poskytovatel lůžkové péče,
b) poskytovatel v oboru všeobecné praktické lékařství a poskytovatel v oboru praktické lékařství pro děti a dorost,
c) poskytovatel specializované ambulantní péče, poskytovatel dialyzační zdravotní péče a poskytovatel v odbornostech 905, 919 a 927 podle vyhlášky, kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami3) (dále jen „seznam výkonů”),
d) poskytovatel ambulantní péče v odbornostech 603 a 604 podle seznamu výkonů,
e) poskytovatel v oboru zubní lékařství,
f) poskytovatel ambulantní péče v odbornostech 222, 801, 802, 806 až 810, 812 až 819 a 823 podle seznamu výkonů (dále jen „vyjmenovaná odbornost”),
g) poskytovatel ambulantní péče v odbornostech 911, 914, 916 a 921 podle seznamu výkonů a poskytovatel domácí péče v odbornostech 925 a 926 podle seznamu výkonů,
h) poskytovatel ambulantní péče v odbornostech 902 a 917 podle seznamu výkonů,
i) poskytovatel zdravotnické záchranné služby, poskytovatel přepravy pacientů neodkladné péče, poskytovatel zdravotnické dopravní služby, poskytovatel lékařské pohotovostní služby a poskytovatel pohotovostní služby v oboru zubní lékařství,
j) poskytovatel lázeňské léčebně rehabilitační péče a ozdravovna,
k) poskytovatel lékárenské péče,
l) poskytovatel sociálních služeb, který má se zdravotní pojišťovnou uzavřenou zvláštní smlouvu podle zákona.
§ 2
(1) Referenčním obdobím se pro účely této vyhlášky rozumí rok 2018. Referenčními hodnotami poskytovatele jsou hodnoty příslušných úhradových ukazatelů
Nahrávám...
Nahrávám...