dnes je 26.9.2023

Input:

298/2020 Sb., Vyhláška o obsahu a rozsahu údajů, které je poskytovatel podpory malého rozsahu povinen zaznamenat do centrálního registru podpor malého rozsahu, a o postupu při jejich zaznamenávání

č. 298/2020 Sb., Vyhláška o obsahu a rozsahu údajů, které je poskytovatel podpory malého rozsahu povinen zaznamenat do centrálního registru podpor malého rozsahu, a o postupu při jejich zaznamenávání
VYHLÁŠKA
ze dne 15. června 2020
o obsahu a rozsahu údajů, které je poskytovatel podpory malého rozsahu povinen zaznamenat do centrálního registru podpor malého rozsahu, a o postupu při jejich zaznamenávání
Ministerstvo zemědělství a Úřad pro ochranu hospodářské soutěže stanoví podle § 9 zákona č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění zákona č. 109/2009 Sb., zákona č. 236/2012 Sb., zákona č. 104/2017 Sb. a zákona č. 183/2017 Sb.:
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška stanoví
a) obsah a rozsah údajů, které je poskytovatel podpory malého rozsahu povinen zaznamenat do centrálního registru podpor malého rozsahu (dále jen „centrální registr”) podle přímo použitelného předpisu Evropské unie1) , a
b) postup zaznamenávání údajů o podpoře malého rozsahu do centrálního registru.
§ 2
Vymezení pojmů
Pro účely této vyhlášky se rozumí
a) rozhodným obdobím současné a 2 předchozí účetní období2) ; pro příjemce, který není účetní jednotkou, současný a 2 předchozí kalendářní roky,
b) kurzem přepočtu kurz Evropské centrální banky stanovený ke dni poskytnutí podpory malého rozsahu,
c) identifikací příjemce údaje, které určují fyzickou nebo právnickou osobu jakožto příjemce podpory malého rozsahu, a to u
1. fyzické osoby nejméně jméno a příjmení, datum narození nebo identifikační číslo a adresa bydliště nebo místa podnikání,
2. právnické osoby nejméně obchodní jméno, identifikační číslo nebo daňové identifikační číslo a adresa sídla.
§ 3
Obsah a rozsah údajů k zaznamenání do centrálního registru
Poskytovatel podpory malého rozsahu zaznamenává do centrálního registru tyto údaje:
a) identifikace příjemce podpory malého rozsahu,
b) vymezení účetního období používaného příjemcem,
c) výše příjemci poskytnuté podpory malého rozsahu, zaokrouhlená matematicky na dvě desetinná místa, určená v Kč a přepočtená kurzem přepočtu v EUR nebo určená v EUR,
d) identifikace oblasti poskytnuté
Nahrávám...
Nahrávám...