dnes je 23.7.2024

Input:

298/2018 Sb., Vyhláška o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení hospodářských souborů

č. 298/2018 Sb., Vyhláška o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení hospodářských souborů
VYHLÁŠKA
ze dne 11. prosince 2018
o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení hospodářských souborů
Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 23 odst. 4 a § 31 odst. 7 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon):
§ 1
Předmět vyhlášky
Tato vyhláška upravuje podrobnosti o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení hospodářských souborů.
Oblastní plány rozvoje lesů
§ 2
(1)  Oblastní plán rozvoje lesů (dále jen „oblastní plán”) stanoví pro přírodní lesní oblasti rámcové zásady hospodaření. Oblastní plán je podkladem pro oblastně diferencované uplatňování státní lesnické politiky a doporučením pro zpracování lesních hospodářských plánů a lesních hospodářských osnov. Hranice přírodních lesních oblastí jsou vymezeny v příloze č. 1 k této vyhlášce.
(2)  Oblastní plán se zpracovává na období 20 let. V odůvodněných případech je možné oblastní plán zpracovat na kratší období, avšak nejméně na období 5 let. V případě závažné změny podmínek, za nichž byl oblastní plán schválen, zejména rozsáhlých změn ve využití území přírodní lesní oblasti s dopadem na funkční potenciál daného území, může ministerstvo změnit dobu jeho platnosti.
(3)  Ministerstvo uveřejní na svých internetových stránkách záměr vypracovat oblastní plán a stanoví lhůtu, do kdy lze uplatnit připomínky, která nesmí být kratší než 60 dnů. Zpracovatel oblastního plánu v závěrečném šetření podle odstavce 4 předloží ministerstvu přehled o tom, jak se s připomínkami vyrovnal.
(4)  Součástí zpracování oblastního plánu je základní šetření stanovující podmínky a podrobnosti pro jeho zpracování v dané přírodní lesní oblasti a závěrečné šetření, ve kterém ministerstvo prověří, zda byly dodrženy podmínky stanovené základním šetřením.
(5)  Pokud dojde ke změně přírodních podmínek, za nichž byl oblastní plán schválen, zadá ministerstvo zpracování změny oblastního plánu a určí termín, způsob a rozsah zpracování této změny.
§ 3
(1)  Oblastní plán obsahuje
a)  zjištění funkčního potenciálu lesů dané přírodní lesní oblasti pro funkci produkční a funkce mimoprodukční (dále jen „funkce lesa”),
b)  přehled požadavků na plnění funkcí lesa a informace o kategorizaci lesů,
c)  přehled překryvu účelovosti lesů a funkcí lesa,
d)  rozbor přírodních podmínek včetně lesnického typologického klasifikačního systému (dále jen „typologický systém”) a způsobu zařazování pozemků do typologického systému,
e)  rozbor ohrožení lesů škodlivými činiteli,
f)  údaje o stavu lesů a rozbor hospodaření vycházející z lesních hospodářských plánů, lesních hospodářských osnov a lesní hospodářské evidence, včetně historického vývoje hospodaření a z výstupů inventarizace lesů,
g)  přehled o přirozených nebo umělých zdrojích požární vody, které jsou dostupné a přístupné pro požární techniku k čerpání vody pro hašení lesních požárů,
h)  základní hospodářská doporučení pro hospodářské soubory,
i)  návrh dlouhodobých opatření ochrany lesů,
j)  návrh využití geograficky nepůvodních dřevin a
k)  návrh řešení dopravního
Nahrávám...
Nahrávám...