dnes je 23.5.2024

Input:

302/2020 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, ve znění vyhlášky č. 127/2017 Sb.

č. 302/2020 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, ve znění vyhlášky č. 127/2017 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 23. června 2020,
kterou se mění vyhláška č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, ve znění vyhlášky č. 127/2017 Sb.
Energetický regulační úřad (dále jen „Úřad”) stanoví podle § 98a odst. 2 písm. h) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 211/2011 Sb., zákona č. 90/2014 Sb. a zákona č. 131/2015 Sb., a podle § 53 odst. 2 písm. g), h), j) a k) zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 131/2015 Sb.:
Čl. I
Vyhláška č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, ve znění vyhlášky č. 127/2017 Sb., se mění takto:
1. V § 1 odst. 1 úvodní části ustanovení se slovo „stanoví” nahrazuje slovy „upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie2, 5)”.
Poznámka pod čarou č. 5 zní:


5Nařízení Komise (EU) 2017/2195 ze dne 23. listopadu 2017, kterým se stanoví rámcový pokyn pro obchodní zajišťování výkonové rovnováhy v elektroenergetice.”.
2. V § 1 odst. 1 písm. f) se slova „a vyrovnávacího trhu” zrušují a slovo „jejich” se nahrazuje slovem „jeho”.
3. V § 2 písm. c) se slova „ , ve kterém je smluvně vymezena dodávka nebo odběr elektřiny; obchodní hodina je základním časovým úsekem” zrušují.
4. V § 2 písm. h) se slova „v případě organizování denního trhu s elektřinou nebo vnitrodenního trhu s elektřinou společně pro nabídkovou zónu2České republiky a okolní nabídkové zóny” nahrazují slovy „v rámci jednotného propojení vnitrodenních trhů nebo v rámci jednotného propojení denních trhů podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího přidělování kapacity a řízení přetížení2”.
5. V § 2 písmeno i) včetně poznámky pod čarou č. 4 zní:
„i) redispečinkem opatření vedoucí k řešení přetížení nebo k jinému zajištění bezpečnosti soustavy podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího vnitřní trh s elektřinou4,


4Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2019/943 ze dne 5. června 2019 o vnitřním trhu s elektřinou.”.
6. V § 2 se na konci písmene t) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena u) až y), která znějí:
„u) zúčtovací cenou odchylky kladná, nulová, nebo záporná cena za odchylku v každém směru za každý interval zúčtování odchylek,
v) obchodním intervalem doba, pro kterou je definován produkt na krátkodobém trhu s elektřinou,
w) lokální distribuční soustavou distribuční soustava, která není přímo připojena k přenosové soustavě,
x) regionální distribuční soustavou distribuční soustava, která je přímo připojena k přenosové soustavě,
y) místem určeným k evidenci ztrát místo, na kterém jsou evidovány ztráty elektřiny provozovatele přenosové nebo distribuční soustavy v jím provozované soustavě.”.
7. V § 3 odst. 1 písmeno c) zní:
„c) prostřednictvím evropské platformy pro výměnu regulační energie podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího obchodní zajišťování výkonové
Nahrávám...
Nahrávám...