dnes je 21.4.2024

Input:

271/2019 Sb., Vyhláška o stanovení postupů k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu

č. 271/2019 Sb., Vyhláška o stanovení postupů k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu
VYHLÁŠKA
ze dne 24. října 2019
o stanovení postupů k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu
Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 22 odst. 1 písm. f) až i) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění zákona č. 41/2015 Sb., (dále jen „zákon”):
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška stanoví
a) způsob vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond (dále jen „vyhodnocení důsledků”) při pořizování a zpracování územně plánovací dokumentace a způsob posuzování územně plánovací dokumentace včetně rámcového obsahu stanoviska,
b) obsah a způsob vyhodnocení důsledků u návrhů na stanovení dobývacích prostorů,
c) postupy k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu při stavební, těžební a průmyslové činnosti, terénních úpravách, při geologickém a hydrogeologickém průzkumu a
d) způsob provádění rekultivace půdy, obsah plánu rekultivace a podklady pro změnu rekultivace z titulu ochrany přírody.
Způsob vyhodnocení důsledků při pořizování a zpracování územně plánovací dokumentace
§ 2
(1) Předmětem vyhodnocení důsledků zásad územního rozvoje jsou plochy a koridory.
(2) Textová část vyhodnocení důsledků při pořizování a zpracování zásad územního rozvoje obsahuje
a) označení a navržené využití plochy nebo koridoru, jichž se předpokládaný zábor zemědělského půdního fondu (dále jen „zábor”) týká,
b) odhad výměry záboru u jednotlivých ploch a koridorů podle jejich navrženého využití, který je dále členěn podle tříd ochrany; u koridoru se uvede výměra záboru zjištěná podle § 9 odst. 3 včetně členění podle tříd ochrany,
c) odhad výměry záboru u jednotlivých ploch a koridorů, na které bude po ukončení nezemědělské činnosti provedena rekultivace zpět na zemědělskou půdu, včetně souhrnu těchto výměr podle typu navrženého využití a souhrnu jejich výměr bez ohledu na typ navrženého využití,
d) souhrn výměr stanovených odhadem záboru podle typu navrženého využití ploch a koridorů, který je dále členěn podle tříd ochrany,
e) souhrn výměr stanovených odhadem záboru navrhovaných ploch a koridorů bez ohledu na typ navrženého využití, který je dále členěn podle tříd ochrany,
f) informace o existenci závlah1) , odvodnění2) a stavbách k ochraně pozemku před erozní činností vody3) , které se nacházejí na území více obcí nebo ovlivní území více obcí, v rozsahu územně analytických podkladů4) , a
g) zdůvodnění řešení, které je z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu a ostatních zákonem chráněných obecných zájmů nejvýhodnější podle § 5 odst. 1 zákona.
(3) Údaje uvedené v odstavci 2 písm. a), b), d) a f) jsou zobrazeny graficky ve vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území4) .
(4) Údaje uvedené v odstavci 2 písm. a) až f) se předkládají formou tabulky uvedené v příloze k této vyhlášce jako tabulka 1.
§ 3
(1) Předmětem vyhodnocení důsledků územního plánu jsou koridory, zastavitelné plochy, plochy přestavby a plochy změn v krajině; pro vyhodnocení důsledků při pořizování a zpracování územního plánu je rozhodující hlavní využití plochy, a není-li hlavní využití plochy
Nahrávám...
Nahrávám...