dnes je 23.7.2024

Input:

267/2020 Sb., Vyhláška o oznamování údajů obhospodařovatelem a administrátorem investičního fondu a zahraničního investičního fondu České národní bance

č. 267/2020 Sb., Vyhláška o oznamování údajů obhospodařovatelem a administrátorem investičního fondu a zahraničního investičního fondu České národní bance
VYHLÁŠKA
ze dne 1. června 2020
o oznamování údajů obhospodařovatelem a administrátorem investičního fondu a zahraničního investičního fondu České národní bance
Česká národní banka stanoví podle § 41 odst. 3 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 227/2013 Sb., a podle § 478 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění zákona č. 336/2014 Sb. a zákona č. 204/2017 Sb.:
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška stanoví rozsah, strukturu, formu, způsob a lhůty předkládání informací podle § 41 odst. 3 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 227/2013 Sb., a pro oznamování údajů uvedených v § 462 až 464, § 466 odst. 1, 2 a 4, § 468 a § 469 písm. b) zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění zákona č. 336/2014 Sb. a zákona č. 204/2017 Sb., České národní bance
a)  obhospodařovatelem investičního fondu a zahraničního investičního fondu, který má povolení k činnosti udělené Českou národní bankou nebo který je zahraniční osobou1) (dále jen „obhospodařovatel”),
b)  osobou srovnatelnou s obhospodařovatelem zapsanou v seznamu vedeném Českou národní bankou2) (dále jen „správce majetku”) a
c)  hlavním administrátorem investičního fondu a zahraničního investičního fondu.
§ 2
Vymezení pojmů
Pro účely této vyhlášky se rozumí
a)  vykazující osobou osoba, která předkládá výkazy podle této vyhlášky,
b)  výkazem strukturovaný soubor údajů vytvořený vykazující osobou,
c)  datovým souborem elektronické seskupení údajů s předem definovanými datovými strukturami, které jsou informačním systémem metodicky popsány, zpracovávány a předávány jako celek,
d)  údaji předkládanými za obhospodařovaný fond i údaje předkládané samostatně za každý jednotlivý vytvořený podfond nebo zařízení srovnatelné s podfondem.
§ 3
Výkazy investiční společnosti a samosprávného investičního fondu jako obhospodařovatele
(1)  Investiční společnost předkládá za svou osobu s údaji k poslednímu dni kalendářního čtvrtletí do
a)  35 dnů po skončení 1., 2. a 3. kalendářního čtvrtletí a do 50 dnů po skončení kalendářního roku, k němuž se vztahují, tyto výkazy:
1.  OFZ (ČNB) 10-04 „Rozvaha” a
2.  OFZ (ČNB) 20-04 „Výkaz zisku a ztráty”,
b)  40 dnů po skončení 1., 2. a 3. kalendářního čtvrtletí a do 55 dnů po skončení kalendářního roku, k němuž se vztahují, tyto výkazy:
1.  OFZ (ČNB) 50-04 „Souhrnné informace” a
2.  OFZ (ČNB) 60-04 „Hlášení o plnění podmínek pro výkon činnosti”.
(2)  Samosprávný investiční fond kolektivního investování předkládá za svou osobu výkazy podle odstavce 1 písm. b).
(3)  Samosprávný investiční fond kvalifikovaných investorů předkládá za svou osobu s údaji k poslednímu dni kalendářního roku do 55 dnů po skončení kalendářního roku, k němuž se vztahují, výkazy podle odstavce 1 písm. b).
§ 4
Výkazy fondu kolektivního investování
(1)  Obhospodařovatel fondu kolektivního investování nebo srovnatelného zahraničního
Nahrávám...
Nahrávám...