dnes je 21.7.2024

Input:

259/2019 Sb., Vyhláška o vymezení zón ochrany přírody Národního parku Podyjí

č. 259/2019 Sb., Vyhláška o vymezení zón ochrany přírody Národního parku Podyjí
VYHLÁŠKA
ze dne 2. října 2019
o vymezení zón ochrany přírody Národního parku Podyjí
Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 18 odst. 5 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 123/2017 Sb., a podle § 79 odst. 3 písm. g) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 218/2004 Sb., zákona č. 312/2008 Sb., zákona č. 349/2009 Sb. a zákona č. 123/2017 Sb., (dále jen „zákon”):
§ 1
Vymezení zón
(1)  Vymezují se zóny ochrany přírody (dále jen „zóna”) na území Národního parku Podyjí, a to včetně území, která nesplňují charakteristiku zón a neslouží k dosažení cíle zóny, ale jejich zařazení do jednotlivých zón je nezbytné z důvodů udržení celistvosti plochy segmentu zóny podle § 18 odst. 3 zákona. Dále se vymezuje charakteristika jednotlivých zón podle přírodních podmínek a cílů ochrany.
(2)  Vyznačení hranic zón na podkladě kopie katastrální mapy, včetně elektronické podoby, je uloženo v ústředním seznamu1) .
(3)  Charakteristika zón na území Národního parku Podyjí je uvedena v příloze č. 1 k této vyhlášce.
(4)  Grafické znázornění zón na území Národního parku Podyjí, včetně území podle § 18 odst. 3 zákona, je uvedeno v příloze č. 2 k této vyhlášce.
§ 2
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2020.
 
Ministr:
Mgr. Brabec v. r.
 
Příloha č. 1 k vyhlášce č. 259/2019 Sb.
Charakteristika zón na území Národního parku Podyjí podle přírodních podmínek a cílů ochrany
A. Přírodní zónu tvoří ucelené plochy s převažujícím výskytem
a)  přirozených lesních ekosystémů dubohabřin, teplomilných doubrav, acidofilních doubrav, suťových lesů, lužních lesů a bučin,
b)  přirozených křovinných a skalních ekosystémů nízkých xerofilních dřevin, suchých trávníků, vegetace efemér a sukulentů, skal a drolin, pohyblivých sutí a jeskyní,
s cílem je zachovat a umožnit v nich nerušený průběh přírodních procesů.
B. Přírodě blízkou zónu tvoří plochy s převažujícím výskytem
a)  člověkem částečně pozměněných lesních ekosystémů dubohabřin, teplomilných doubrav, acidofilních doubrav, suťových lesů a bučin,
b)  člověkem částečně pozměněných vodních ekosystémů makrofýtní vegetace vodních toků a mokřadních ekosystémů rákosin a vegetace vysokých ostřic,
s cílem dosažení stavu odpovídajícího
Nahrávám...
Nahrávám...