dnes je 23.5.2024

Input:

26/2007 Sb., Vyhláška, kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů, (katastrální vyhláška), ve znění účinném k 1.7.2009

č. 26/2007 Sb., Vyhláška, kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů, (katastrální vyhláška), ve znění účinném k 1.7.2009
[zrušeno č. 256/2013 Sb.]
VYHLÁŠKA
ze dne 5. února 2007,
kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů, (katastrální vyhláška)
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
164/2009 Sb.
(k 1.7.2009)
mění; celkem 99 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
Český úřad zeměměřický a katastrální stanoví podle § 17 zákona č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, a § 30 odst. 1 písm. a) až e) zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb. a zákona č. 120/2000 Sb.:
§ 1
Úvodní ustanovení
Tato vyhláška podrobněji upravuje předmět a obsah katastru, činnosti při správě katastru a obnově katastrálního operátu, zeměměřické činnosti pro účely katastru, vyhotovování geometrických plánů a upřesněných přídělových plánů a vytyčování hranic pozemků, označování územních hranic obcí a hranic pozemků trvalým způsobem, postup při vkladu, záznamu a poznámce.
§ 2
(1) Pro účely této vyhlášky se rozumí
a) nádvořím plocha příslušející k budově, včetně rozestavěné1) (dále jen „budova”), obsahující dvůr, vjezd, drobné stavby2) a související plochy, které nesplňují podmínky pro to, aby byly podle § 4 odst. 3 a 4 evidovány samostatně jako parcely,
b) záznamem podrobného měření změn výsledek podle § 76 a obdobné výsledky zeměměřických činností, provedených podle předpisů platných v minulosti, dokumentované u katastrálního úřadu, a to měřická část geometrického plánu, polní náčrt a s nimi související dokumentace, například zápisník měřených údajů,
c) dřívějšími pozemkovými evidencemi
1. pozemkové evidence předcházející katastru, kterými jsou bývalý pozemkový katastr, jednotná evidence půdy, evidence nemovitostí, a
2. operáty přídělového a scelovacího řízení,
d) parcelou zjednodušené evidence pozemek evidovaný zjednodušeným způsobem podle katastrálního zákona3) , který je geometricky a polohově určen, zobrazen v grafickém operátu dřívější pozemkové evidence a označen parcelním číslem podle této dřívější pozemkové evidence,
e) S-JTSK souřadnicový systém Jednotné trigonometrické sítě katastrální4) ,
f) definičním bodem bod umístěný uvnitř katastrálního území, parcely, zobrazení budovy nebo vodního díla v katastrální mapě poblíž jejího středu se souřadnicemi určenými v S-JTSK,
g) BPEJ bonitovaná půdně ekologická jednotka5) ,
h) pozemkovou tratí pomístním názvem označený pozemek nebo seskupení pozemků mimo zastavěné území,
i) původním výsledkem zeměměřické činnosti výsledek zeměměřických činností při obnově
Nahrávám...
Nahrávám...