dnes je 5.12.2023

Input:

202/2021 Sb., Vyhláška o lesní hospodářské evidenci

č. 202/2021 Sb., Vyhláška o lesní hospodářské evidenci
VYHLÁŠKA
ze dne 17. května 2021
o lesní hospodářské evidenci
Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 40 odst. 3 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění zákona č. 314/2019 Sb.:
§ 1
Předmět vyhlášky
Tato vyhláška upravuje obsah lesní hospodářské evidence o plnění závazných ustanovení plánu (dále jen „evidence o plnění závazných ustanovení plánu”) a obsah lesní hospodářské evidence o provedené obnově lesa v jednotlivých porostech (dále jen „evidence o provedené obnově lesa”), způsob jejich vedení a předávání souhrnných údajů těchto evidencí místně příslušnému orgánu státní správy lesů.
§ 2
Obsah a způsob vedení evidence o plnění závazných ustanovení plánu a evidence o provedené obnově lesa
(1) Vlastník lesa, který hospodaří podle lesního hospodářského plánu, vede evidenci o plnění závazných ustanovení plánu a evidenci o provedené obnově lesa v rozsahu údajů uvedených v příloze č. 1 k této vyhlášce, a to pro nejnižší jednotky prostorového rozdělení lesa vylišené v lesním hospodářském plánu.
(2) Vlastník lesa, který nehospodaří podle lesního hospodářského plánu, vede evidenci o provedené obnově lesa v rozsahu údajů uvedených v příloze č. 2 k této vyhlášce, a to pro nejnižší jednotky prostorového rozdělení lesa vylišené v lesní hospodářské osnově.
(3) V případě, že pro pozemky určené k plnění funkcí lesa není zpracována lesní hospodářská osnova nebo lesní hospodářský plán, vede vlastník lesa evidenci o provedené obnově lesa v rozsahu údajů uvedených v příloze č. 2 k této vyhlášce, k příslušné parcele katastru nemovitostí.
(4) Vlastník lesa uchovává evidenci vedenou podle odstavců 1 až 3 nejméně po dobu 10 let ode dne vykázání evidované činnosti.
§ 3
Předávání souhrnných údajů evidence o plnění závazných ustanovení plánu a souhrnných údajů evidence o provedené obnově lesa
(1) Vzor formuláře, na kterém vlastník lesa, který hospodaří podle lesního hospodářského plánu, předává souhrnné údaje evidence o plnění závazných ustanovení plánu a souhrnné údaje evidence o provedené obnově lesa (dále jen „souhrnné údaje”), je uveden v příloze č. 3 k této vyhlášce.
(2) Vlastník lesa, který hospodaří podle lesního hospodářského plánu, předává souhrnné údaje obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, v jehož územní působnosti se nachází největší část jeho lesního hospodářského celku.
(3) Pokud vlastník lesa předává souhrnné údaje v elektronické podobě, může tak učinit také prostřednictvím elektronické aplikace portálu Ministerstva zemědělství.
§ 4
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2022.
 
Ministr:
Ing. Toman, CSc., v. r.
 
Příloha č. 1 k vyhlášce č. 202/2021 Sb.
Obsah a způsob vedení evidence o plnění závazných ustanovení plánu a evidence o provedené obnově lesa pro vlastníky lesa hospodařící podle lesního hospodářského plánu
 
Údaje evidence o plnění závazných ustanovení plánu vedené vlastníkem lesa hospodařícím podle lesního hospodářského plánu1 pro nejnižší jednotky prostorového rozdělení lesa (etáž, případně pro porost, pokud není etáž vylišena), ke kterým se evidované údaje vztahují:
 
Nahrávám...
Nahrávám...