dnes je 23.7.2024

Input:

20/2002 Sb., Vyhláška Ministerstva zemědělství o způsobu a četnosti měření množství a jakosti vody, ve znění účinném k 27.4.2011

č. 20/2002 Sb., Vyhláška Ministerstva zemědělství o způsobu a četnosti měření množství a jakosti vody, ve znění účinném k 27.4.2011
VYHLÁŠKA
Ministerstva zemědělství
ze dne 27. prosince 2001
o způsobu a četnosti měření množství vody
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
93/2011 Sb.
(k 27.4.2011)
mění § 1, § 3, § 4, § 5, § 6, § 7, § 9; ruší přílohy č. 1 a 2
Ministerstvo zemědělství po projednání s Ministerstvem životního prostředí a Ministerstvem zdravotnictví stanoví podle § 10 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon):
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška stanoví
a)  způsob a četnost měření množství vody pro jednotlivé druhy povoleného nakládání s vodami, a to
1.  jde-li o povrchové vody a nejde-li přitom o obecné nakládání s nimi, k jejich odběru, k užívání těchto vod pro chov ryb nebo vodní drůbeže, popřípadě jiných vodních živočichů, za účelem podnikání a k jinému nakládání s nimi,1)
2.  jde-li o podzemní vody, k jejich odběru, akumulaci, čerpání za účelem snižování jejich hladiny, umělému obohacování podzemních zdrojů vod povrchovou vodou a k jinému nakládání s nimi,2)
3.  k čerpání povrchových nebo podzemních vod a jejich následnému vypouštění do těchto vod za účelem získání tepelné energie,
4.  k čerpání znečištěných podzemních vod za účelem snížení jejich znečištění a k jejich následnému vypouštění do těchto vod, popřípadě do vod povrchových;
b)  způsob a četnost měření množství vody, která je přírodním léčivým zdrojem nebo zdrojem přírodních minerálních vod nebo která je vyhrazeným nerostem;
c)  způsob měření množství povrchové vody vzduté vodním dílem ve vodním toku nebo povrchové vody vodním dílem akumulované;
d)  rozsah, způsob a četnost předávání výsledků měření správcům povodí.
§ 2
Způsob a četnost měření množství odebírané povrchové nebo podzemní vody
(1)  Množství odebírané povrchové nebo podzemní vody se stanoví
a)  měřením v tlakových úsecích potrubí, nebo
b)  měřením v úsecích s volnou hladinou.
(2)  V případě, kdy nejsou vytvořeny technické podmínky pro způsob měření podle odstavce 1, měření se provádí odvozením podle prokázaného odběru elektrické energie potřebné k odebírání povrchové nebo podzemní vody.
(3)  Při měření v případě podle odstavce 1 písm. a) se měří pracovním měřidlem stanoveným,3) měřícím kontinuálně objem vody proteklý průtočným profilem za jednotku času. Toto měřidlo, celoročně provozuschopné, zajištěné před odcizením a ovlivněním neoprávněnou manipulací a umožňující odečet nebo výpočet odebraného množství povrchové nebo podzemní vody, je vybaveno místním nedestruktivním záznamem a při výpadku elektrické energie zajištěním k uchování naměřených údajů.
(4)  Při měření v případě podle odstavce 1 písm. b) se měří měřicím systémem, metrologicky navázaným ve smyslu zvláštního právního předpisu,4) měřícím kontinuálně výšku hladiny vody, popřípadě rychlost proudění vody a využívajícím funkční závislost naměřených hodnot k objemu vody proteklé měrným profilem. Tento měřicí systém, celoročně provozuschopný, zajištěný před odcizením a ovlivněním neoprávněnou manipulací a umožňující odečet nebo výpočet odebraného množství vody, zahrnuje pro kontrolu správnosti měření pevný vodočet v rozsahu celého měrného profilu,
Nahrávám...
Nahrávám...