dnes je 13.4.2024

Input:

2/2017 Sb., Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Olšina a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

č. 2/2017 Sb., Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Olšina a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
VYHLÁŠKA
ze dne 2. ledna 2017
o vyhlášení Národní přírodní památky Olšina
a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 79 odst. 4 písm. h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 349/2009 Sb.:
§ 1
Vyhlášení národní přírodní památky
(1) Vyhlašuje se Národní přírodní památka Olšina (dále jen „národní přírodní památka”).
(2) Za národní přírodní památku se vyhlašuje přírodní útvar, územně vymezený v odstavci 3, s výskytem
a) lesních a křovinných ekosystémů rašelinných lesů, lužních lesů a mokřadních vrbin,
b) mokřadních a vodních ekosystémů slatinných a přechodových rašelinišť, vegetace vysokých ostřic a makrofytní vegetace vodních toků,
c) travinných ekosystémů luk a pastvin,
d) biotopů vzácných a ohrožených druhů rostlin popelivky sibiřské (Ligularia sibirica), hořce hořepníku (Gentiana pneumonanthe), ostřice Davallovy (Carex davalliana), vrby rozmarýnolisté (Salix rosmarinifolia) a rojovníku bahenního (Ledum palustre), včetně jejich populací, a
e) biotopů vzácných a ohrožených druhů živočichů modráska očkovaného (Maculinea teleuis), modráska bahenního (Maculinea nausithous) a střevlíka Ménétriésova (Carabus menetriesii pacholei), včetně jejich populací,

tvořících předmět ochrany národní přírodní památky.
(3) Národní přírodní památka se rozkládá na území Jihočeského kraje, v katastrálním území Polná na Šumavě. Hranice národní přírodní památky se stanoví uzavřenými geometrickými obrazci s přímými stranami, jejichž vrcholy jsou určeny souřadnicemi jednotné trigonometrické sítě katastrální1) . Seznam souřadnic vrcholů geometrických obrazců tak, jak jdou v obrazcích za sebou, je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce.
(4) Ochranné pásmo národní přírodní památky se rozkládá na území Jihočeského kraje, v katastrálním území Polná na Šumavě. Hranice ochranného pásma národní přírodní památky se stanoví uzavřeným geometrickým obrazcem s přímými stranami, jehož vrcholy jsou určeny souřadnicemi jednotné trigonometrické sítě katastrální1) . Seznam souřadnic vrcholů geometrických obrazců tak, jak jdou v obrazci za sebou, je uveden v příloze č. 2 k této vyhlášce.
(5) Orientační grafické znázornění území národní přírodní památky a jejího ochranného pásma je uvedeno v příloze č. 3 k této vyhlášce.
§ 2
Bližší ochranné podmínky
Jen se souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody lze v národní přírodní památce
a) povolovat nebo provádět změny druhů pozemků nebo způsobů jejich využití2) ,
b) povolovat nebo provádět stavby nebo povolovat nebo provádět změny dokončených staveb nebo změny staveb před jejich dokončením nebo umisťovat stavby, reklamní a informační zařízení,
c) vyznačovat cyklistické trasy nebo turistické trasy,
d) hnojit pozemky nebo používat chemické prostředky na pozemcích,
e) vysazovat nebo vysévat rostliny s výjimkou obnovy lesa anebo vypouštět živočichy,
f) zřizovat nová přikrmovací zařízení nebo slaniska,
g) přikrmovat nebo vnadit zvěř mimo přikrmovací zařízení, nebo
h) povolovat nebo
Nahrávám...
Nahrávám...