dnes je 23.6.2024

Input:

178/2012 Sb., Vyhláška, kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků

č. 178/2012 Sb., Vyhláška, kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků
VYHLÁŠKA
ze dne 23. května 2012,
kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků
Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 47 odst. 3 a podle § 48 odst. 5 a ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí podle § 47 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění zákona č. 20/2004 Sb.:
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška stanoví seznam významných vodních toků, způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků a obsah žádosti a její náležitosti nezbytné k rozhodnutí o určení správcem nebo zrušení správcem nebo zrušení správcem drobného vodního toku.
§ 2
Základní pojmy
Pro účely této vyhlášky se rozumí
a)  břehovým porostem - dřevinný porost rostoucí na břehu koryta vodního toku do 6 m u drobných vodních toků, do 8 m u významných vodních toků nebo do 10 m u významných vodních toků, které jsou vodními cestami dopravně významnými, na pobřežních pozemcích podél koryta vodního toku na vnější straně břehové čáry nebo na pozemku, na kterém leží koryto vodního toku; to se nevztahuje na pozemky určené k plnění funkcí lesa1) ,
b)  pobřežním pozemkem - pozemek sousedící s korytem vodního toku, ve smyslu § 49 odst. 2 a 3 vodního zákona,
c)  mimořádnou situací na vodním toku a jeho korytě - stav způsobený povodní2) , havárií3) , dlouhodobým suchem nebo mrazem a dále stav vzniklý následkem mimořádných stavů na vodních dílech nebo v korytě vodního toku nebo následkem mimořádných manipulací na vodních dílech nebo v korytě vodního toku, které byly povoleny, popřípadě nařízeny vodoprávním úřadem, nebo protržením vodního díla, sloužícího k zadržování a vzdouvání vody, teroristickou činností s následkem vzniku zvláštní povodně,
d)  závažnou závadou v korytě vodního toku - závada, která způsobuje riziko ohrožení lidských životů a zdraví a vzniku škod na majetku, zejména v přilehlém zastavěném území,
e)  funkcí vodního toku - odvádění povrchové vody z povodí vodního toku jeho korytem, dotování nebo odvádění podzemních vod v území přilehlém k vodnímu toku, dále funkce zdroje povrchové vody, zajišťující podmínky pro nakládání s vodami, plavbu a užívání k rekreačním účelům, a funkce ekologické, zajišťující vytváření podmínek pro vodní a na vodu vázané ekosystémy, ovlivňování mikroklimatu, spoluvytváření a ovlivňování charakteru krajiny.
§ 3
Seznam významných vodních toků
(K § 47 odst. 1 vodního zákona)
Významné vodní toky jsou vodní toky, nebo jejich úseky, uvedené v seznamu, který je přílohou č. 1 k této vyhlášce.
§ 4
Způsob sledování stavu koryta vodního toku
(K § 47 odst. 3 vodního zákona)
Správce vodního toku při správě vodního toku
a)  sleduje stav koryta vodního toku, především prostřednictvím vodních děl a zařízení nezbytných k zabezpečení funkcí vodního toku, která vlastní nebo je užívá z jiného právního důvodu (dále jen „vlastní vodní dílo”),
b)  provádí nejméně jednou za 6 let u významných vodních toků a u
Nahrávám...
Nahrávám...