dnes je 23.7.2024

Input:

176/2014 Sb., Nařízení vlády, kterým se vyhlašuje Chráněná krajinná oblast Kokořínsko - Máchův kraj

č. 176/2014 Sb., Nařízení vlády, kterým se vyhlašuje Chráněná krajinná oblast Kokořínsko - Máchův kraj
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 9. dubna 2014,
kterým se vyhlašuje Chráněná krajinná oblast Kokořínsko - Máchův kraj
Vláda nařizuje podle § 25 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny:
§ 1
Vymezení chráněné krajinné oblasti
K zajištění ochrany přírody a krajiny Kokořínska a Dokeska se vyhlašuje Chráněná krajinná oblast Kokořínsko - Máchův kraj.
§ 2
Poslání chráněné krajinné oblasti
(1)  Posláním chráněné krajinné oblasti je uchování a obnova jejího přírodního prostředí, zejména ekosystémů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, zachování a obnova ekologických funkcí území a zachování typického charakteru krajiny za současného rozvíjení ekologicky optimálního systému využívání krajiny a jejích přírodních zdrojů.
(2)  Předmětem ochrany chráněné krajinné oblasti je unikátní krajina Dubska, Mšenska, Liběchovska, Kokořínského dolu, Jestřebska, Dokeska, Podbezdězí, Ralska, Polomených hor a nivy Ploučnice, Liběchovky a Pšovky s jedinečným geomorfologickým utvářením, jako jsou ploché pánve s četnými rybníky a rašeliništi, skalní města a kaňonovitá údolí, kvádrové pískovce, neovulkanické vrchy, přirozeně meandrující tok řeky Ploučnice a údolí potoků Liběchovky a Pšovky, harmonicky utvářená krajina se zachovalými ekologickými funkcemi formovaná dlouhodobou činností člověka s významným podílem přírodě blízkých lesních, skalních, lučních, vodních a mokřadních ekosystémů a na ně vázaných vzácných a zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů, s významným zastoupením dřevin rostoucích mimo les a řadou kulturních a historických památek a souborů lidové architektury, které dotváří charakteristický ráz této krajiny. Předmětem ochrany jsou také typy přírodních stanovišť a druhy, pro které byly vyhlášeny evropsky významné lokality a ptačí oblast na území chráněné krajinné oblasti.
§ 3
Vymezení chráněné krajinné oblasti
(1)  Chráněná krajinná oblast se rozkládá na území Středočeského kraje, Ústeckého kraje a Libereckého kraje a je rozdělena do dvou částí, kokořínské a dokeské.
(2)  Územní vymezení a popis hranice chráněné krajinné oblasti jsou uvedeny v příloze č. 1 k tomuto nařízení.
(3)  Orientační grafické znázornění území chráněné krajinné oblasti je uvedeno v příloze č. 2 k tomuto nařízení.
§ 4
Členění chráněné krajinné oblasti
Území chráněné krajinné oblasti se člení do 4 zón odstupňované ochrany přírody.
§ 5
Bližší ochranné podmínky
(1)  Na celém území chráněné krajinné oblasti je možné pouze s předchozím souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody
a)  vyznačovat pěší, cyklistické, jezdecké, běžecké a jiné obdobné tratě, trasy a stezky,
b)  provádět vzlety a přistání se sportovními létajícími zařízeními mimo letiště1) ,
c)  provádět značení horolezeckých terénů a údržbu horolezeckých zařízení včetně trvalých jisticích prostředků,
d)  provádět horolezeckou činnost mimo horolezecké terény označené v souladu s písmenem c),
e)  provozovat na vodních tocích a plochách vodní sporty,
f)  upravovat koryta vodních toků, zejména vytvářet příčné překážky, stupně a prahy, zasahovat do
Nahrávám...
Nahrávám...