dnes je 23.5.2024

Input:

177/2023 Sb., Zákon o financování obrany České republiky a o změně zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o financování obrany)

č. 177/2023 Sb., Zákon o financování obrany České republiky a o změně zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o financování obrany)
ZÁKON
ze dne 31. května 2023
o financování obrany České republiky a o změně zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o financování obrany)
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
FINANCOVÁNÍ OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY
§ 1
Financování obrany
(1) Vláda každoročně v návrhu zákona o státním rozpočtu stanoví výdaje na financování obrany České republiky (dále jen „výdaje na obranu státu”) ve výši nejméně 2 % nominálního hrubého domácího produktu pro rozpočtový rok, na který je sestavován návrh státního rozpočtu.
(2) Při postupu podle odstavce 1 se použije prognóza nominálního hrubého domácího produktu pro příslušný rozpočtový rok uvedená v Rozpočtové strategii sektoru veřejných institucí podle zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti.
(3) Pro sestavení střednědobého výhledu státního rozpočtu se použijí odstavce 1 a 2 obdobně.
§ 2
Výdaje na obranu státu
(1) Výdaji na obranu státu jsou výdaje
a) kapitoly státního rozpočtu Ministerstva obrany a
b) kapitoly státního rozpočtu neuvedené v písmeni a), pokud spadají pod výdaje věcně plánované k zajištění potřeb ozbrojených sil České republiky, Vojenské policie, Vojenského zpravodajství, Organizace Severoatlantické smlouvy nebo jejích členských států v souladu s platnou definicí výdajů na obranu státu stanovenou v rámci obranného plánování Organizace Severoatlantické smlouvy.
(2) Výdaje na obranu státu jsou závazným ukazatelem příslušné rozpočtové kapitoly.
§ 3
Rozpočtování výdajů na obranu státu
(1) Ministerstvo obrany při zpracování návrhu zákona o státním rozpočtu navrhuje výši výdajů na obranu státu a jejich použití podle § 2.
(2) Správce kapitoly státního rozpočtu předkládá Ministerstvu obrany ke schválení požadavek na zahrnutí výdajů podle § 2 odst. 1 písm. b) do návrhu zákona o státním rozpočtu nejpozději do 36 měsíců před začátkem rozpočtového roku, ve kterém mají být požadované výdaje na obranu státu v návrhu zákona o státním rozpočtu zahrnuty. Jde-li o neodkladný požadavek, který nemohl být předvídán, lze požadavek předložit Ministerstvu obrany i později, nejpozději však do 12 měsíců před začátkem roku, ve kterém mají být požadované výdaje na obranu státu v návrhu zákona o státním rozpočtu zahrnuty.
(3) Ministerstvo obrany požadavek podle odstavce 2 posoudí a dojde-li k závěru, že se jedná o výdaj stanovený v § 2 odst. 1 písm. b) a že v daném čase a podle stanovených priorit odpovídá cílům v oblasti zajišťování obrany státu, zahrne jej do výdajů na obranu státu.
(4) Ministerstvo financí při přípravě návrhu státního rozpočtu na období, ve kterém má být požadovaný výdaj na obranu státu podle odstavce 3 uskutečněn, stanoví na základě žádosti
Nahrávám...
Nahrávám...