dnes je 20.5.2024

Input:

159/2020 Sb., Zákon o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2, ve znění účinném k 7.8.2020

č. 159/2020 Sb., Zákon o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2, ve znění účinném k 7.8.2020
ZÁKON
ze dne 9. dubna 2020
o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
234/2020 Sb.
(k 8.5.2020)
mění § 2, § 5, § 7 a § 8
262/2020 Sb.
(k 3.6.2020)
mění § 2, § 3, § 5, § 5, § 7 a § 9; vkládá § 2a a § 2b
299/2020 Sb.
(k 1.7.2020)
mění § 1 a vkládá novou část čtvrtou
331/2020 Sb.
(k 7.8.2020)
mění § 2, § 2a, § 2b, § 4, § 9b; vkládá § 2aa, § 3a, § 7a; nová přechodná ustanovení
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1
Předmět úpravy
Tento zákon upravuje daňový bonus na kompenzaci některých hospodářských následků souvisejících s ohrožením zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 nebo s krizovými opatřeními přijatými z důvodu tohoto ohrožení (dále jen „kompenzační bonus”) a zvláštní opatření zmírňující dopady tohoto zákona do rozpočtů obcí včetně hlavního města Prahy.
ČÁST DRUHÁ
KOMPENZAČNÍ BONUS
§ 2
Subjekt kompenzačního bonusu v případě osoby samostatně výdělečně činné
(1) Subjektem kompenzačního bonusu je osoba samostatně výdělečně činná podle zákona upravujícího důchodové pojištění. Osoba podle věty první není subjektem kompenzačního bonusu, pokud jde o osobu vykonávající činnost, v jejímž důsledku je tato osoba účastna nemocenského pojištění jako zaměstnanec; to však neplatí, pokud
a) se jedná o výkon zaměstnání v činnosti pedagogické,
b) se jedná o činnosti, u nichž vzniká účast na nemocenském pojištění pouze z důvodů uvedených v § 5 písm. a) bodech 12 a 13 zákona o nemocenském pojištění,
c) se jedná o výkon práce na základě dohody o práci konané mimo pracovní poměr zakládající účast na nemocenském pojištění.
(2) Subjektem kompenzačního bonusu může být pouze ten, kdo ke dni 12. března 2020 byl
a) osobou podle odstavce 1, nebo
b) osobou, jejíž samostatná výdělečná činnost je přerušena ode dne, který nastal po 31. srpnu 2019.
§ 2a
Subjekt kompenzačního bonusu v případě společníka společnosti s ručením omezeným
(1) Subjektem kompenzačního bonusu je také fyzická osoba, která je společníkem společnosti s ručením omezeným založené za účelem dosažení zisku, která má
a) nejvýše dva společníky, tito společníci jsou fyzickými osobami a jejich podíl není představován kmenovým listem, nebo
b) pouze společníky, kteří jsou členy jedné rodiny, a jejich podíl není představován kmenovým listem.
(2) Subjektem kompenzačního bonusu podle odstavce 1 může být pouze ten, kdo
a) splňoval podmínky podle odstavce 1 ke dni 12. března 2020,
b) nevykonává činnost, v jejímž důsledku je účasten nemocenského pojištění jako zaměstnanec, s výjimkou
1. zaměstnání ve společnosti s ručením omezeným, které je společníkem,
2. zaměstnání v oblasti pedagogické,
3. činnosti, u níž vzniká účast na nemocenském pojištění pouze z důvodů uvedených v § 5 písm. a) bodech 12 a 13 zákona o nemocenském pojištění,
4. výkonu práce na základě dohody o práci konané mimo pracovní poměr zakládající účast na nemocenském pojištění,
 
c) byl ke dni 12. března 2020 daňovým
1. rezidentem České republiky, nebo
2. nerezidentem České
Nahrávám...
Nahrávám...