dnes je 21.4.2024

Input:

156/2012 Sb., Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Medník a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

č. 156/2012 Sb., Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Medník a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
VYHLÁŠKA
ze dne 10. května 2012
o vyhlášení Národní přírodní památky Medník a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 79 odst. 4 písm. h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 218/2004 Sb., zákona č. 312/2008 Sb. a zákona č. 349/2009 Sb.:
§ 1
Vymezení národní přírodní památky
(1) Vyhlašuje se Národní přírodní památka Medník (dále jen „národní přírodní památka”).
(2) Národní přírodní památka se rozkládá na území Středočeského kraje, v katastrálním území Hradištko pod Medníkem. Hranice národní přírodní památky se stanoví uzavřeným geometrickým obrazcem s přímými stranami, jehož vrcholy jsou určeny souřadnicemi jednotné trigonometrické sítě katastrální1) . Seznam souřadnic vrcholů geometrického obrazce tak, jak jdou v obrazci za sebou, je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce.
(3) Orientační grafické znázornění území národní přírodní památky a jejího ochranného pásma je uvedeno v příloze č. 2 k této vyhlášce.
§ 2
Předmět ochrany
Předmětem ochrany národní přírodní památky jsou:
a) přirozené lesní porosty tvořené společenstvy dubohabřin, květnatých bučin, suťových lesů a společenstvy lesních lemů a štěrbinové vegetace silikátových skal a drolin,
b) populace kriticky ohroženého druhu rostliny kandíku psího zubu (Erythorium denscanis), včetně jeho biotopu.
§ 3
Bližší ochranné podmínky
Jen se souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody lze v národní přírodní památce:
a) povolovat změny druhů pozemků nebo způsobů jejich využití2) ,
b) provádět geologické práce spojené se zásahem do území,
c) používat chemické prostředky, nebo
d) upravovat povrch pozemních komunikací s použitím jiného než místního přírodního materiálu stejného geologického původu.
§ 4
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2012.
 
Ministr:
Mgr. Chalupa v. r.
 
Příloha č. 1 k vyhlášce č. 156/2012 Sb.
Seznam souřadnic jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JSTK) jednotlivých vrcholů geometrických obrazců, kterými jsou stanoveny hranice Národní přírodní památky Medník
Geometrický obrazec č. 1
 
číslo bodu
souřadnice - Y [m]
souřadnice - X [m]
pořadí bodu v obrazci
000922220570
744526,94
1067129,14
1
32022940972
744511,41
1067097,13
2
32022940971
744496,00
1067061,02
3
32022940970
744467,48
1067019,11
4
Nahrávám...
Nahrávám...