dnes je 27.5.2024

Input:

152/2012 Sb., Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Diskontovaný spořicí státní dluhopis České republiky, 2012-2013

č. 152/2012 Sb., Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Diskontovaný spořicí státní dluhopis České republiky, 2012-2013
SDĚLENÍ
Ministerstva financí
ze dne 9. května 2012,
jímž se určují emisní podmínky pro Diskontovaný spořicí státní dluhopis České republiky, 2012-2013
Ministerstvo financí vydává státní dluhopisy v souladu s ustanovením § 25 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o dluhopisech”) a určuje emisní podmínky Diskontovaného spořicího státního dluhopisu České republiky, 2012-2013:
1. Základní charakteristika dluhopisů:
Emitent: Česká republika - Ministerstvo financí
Název: Diskontovaný spořicí státní dluhopis České republiky, 2012-2013
Zkrácený název: SSD-D ČR, 13
Pořadové číslo emise: 71.
Jmenovitá hodnota: 1,- Kč (slovy: jedna koruna česká)
Emisní kurz: 97,00 % jmenovité hodnoty
Forma dluhopisu: cenný papír na doručitele
Podoba dluhopisu: zaknihovaný cenný papír
Měna, v níž jsou dluhopisy denominovány: koruna česká (CZK)
Datum počátku emisní lhůty: 10. 5. 2012
Datum ukončení emisní lhůty: 12. 12. 2012
Datum emise: 12. 6. 2012
Datum splatnosti: 12. 12. 2013
Úrokový výnos: rozdíl mezi jmenovitou hodnotou dluhopisu a jeho emisním kurzem
Zdanění úrokových výnosů: podle právních předpisů České republiky
ISIN: CZ0001003594
2. Dluhopisy jsou ve smyslu ustanovení § 25 odst. 2 zákona o dluhopisech vydávány na základě zvláštních zákonů o státním dluhopisovém programu, které vydání státních dluhopisů umožňují.
3. Dluhopisy znějí na doručitele, vydávají se v zaknihované podobě a jsou evidovány v samostatné evidenci, kterou vede podle ustanovení § 35 odst. 1 písm. d) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, Ministerstvo financí (dále jen „evidence ministerstva”).
4. Dluhopisy může upsat pouze:
a) fyzická osoba,
b) občanské sdružení nebo honební společenstvo,
c) odborová organizace nebo organizace zaměstnavatelů,
d) nadace nebo nadační fond,
e) obecně prospěšná společnost,
f) registrovaná církev nebo náboženská společnost, svaz církví nebo náboženských společností,
g) stavovská komora nebo profesní organizace,
h) školská právnická osoba, jejímž zřizovatelem nejsou ministerstvo, kraj, obec nebo svazek obcí ve smyslu § 124 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů,
i) Hospodářská komora České republiky nebo Agrární komora České republiky zřízené ve smyslu zákona č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České republiky a o Agrární komoře České republiky, ve znění pozdějších předpisů,
j) veřejná vysoká škola zřízená ve smyslu zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
k) veřejná výzkumná instituce zřízená ve smyslu zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, ve znění pozdějších předpisů,
l) Česká televize zřízená ve smyslu zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, Český rozhlas zřízený ve smyslu zákona č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlase, ve znění pozdějších
Nahrávám...
Nahrávám...