dnes je 21.6.2024

Input:

140/2020 Sb., Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

č. 140/2020 Sb., Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 30. března 2020 č. 332
o přijetí krizového opatření
V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. c), d) a § 6 odst. 1 písm. c) krizového zákona.

Vláda s účinností od 30. března 2020
I.  zakazuje všem zaměstnancům subjektů kritické infrastruktury podle § 2 písm. k) krizového zákona, kteří se v rámci plnění svých pracovních úkolů podílejí na zajištění funkce prvku kritické infrastruktury ve smyslu nařízení vlády č. 432/2010 Sb., o kritériích pro určení prvku kritické infrastruktury, ve znění nařízení vlády č. 315/2014 Sb., (dále jen „kritický zaměstnanec”), čerpání dovolené po dobu nouzového stavu, s výjimkou osob, kterým byla nařízena karanténa;

   
II.  nařizuje všem kritickým zaměstnancům
1.  zdržovat se v průběhu bezpečnostních přestávek a v době mimo pracovní dobu, včetně doby přestávek v práci na jídlo a oddech, výhradně na místech určených jejich zaměstnavatelem s výjimkou
a)  cest nezbytně nutných k obstarávání vlastních základních životních potřeb,
b)  cest do zdravotnických zařízení nezbytně nutných k poskytnutí neodkladných zdravotních služeb danému zaměstnanci,
c)  cest nezbytně nutných k vyřízení vlastních neodkladných úředních záležitostí,

přičemž kritický zaměstnanec je v případech podle bodu II/1a) až c) tohoto usnesení povinen každou takovou cestu předem oznámit svému zaměstnavateli, a není-li takové předchozí oznámení možné, je povinen svého zaměstnavatele o dané cestě vyrozumět ihned, jakmile to bude možné,
2.  v případě, že zjistí, že byli v přímém kontaktu s osobou, u které bylo potvrzeno onemocnění COVID-19, bez přiměřených osobních ochranných prostředků (dále jen „rizikový kontakt”), aby o tom bezodkladně informovali svého zaměstnavatele;

  
III.  nařizuje všem subjektům kritické infrastruktury podle § 2 písm. k) krizového zákona, které provozují prvek kritické infrastruktury (dále jen „dotčený zaměstnavatel”),
1.  zajistit všem kritickým zaměstnancům, kterým v době mimo pracovní dobu nařídí podle bodu II. tohoto usnesení zdržovat se na jiném místě než v jejich bydlišti, zdarma důstojné ubytování a další nezbytné životní podmínky, včetně zajištění
a)  základních životních potřeb těchto zaměstnanců,
b)  přiměřeného kontaktu těchto zaměstnanců s rodinou a osobami blízkými,
c)  na základě žádosti zaměstnance péče o osoby danému zaměstnanci blízké nebo o zvířata chovaná daným zaměstnancem, kterou by za normálních okolností tento zaměstnanec poskytoval osobně a kterou tento zaměstnanec v důsledku omezení volnosti pohybu dle bodu II. nemůže řádně
Nahrávám...
Nahrávám...